[HD] Ảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới 7M

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire
Bức hình này còn hình phân giải cao hơn dung lượng là 30MB
there is a images that its size is larger than image above.

DOWNLOAD TẤM ẢNH ĐÓ Ở ĐÂY – DOWNLOAD IT HERE
南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss
Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire
南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss
Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire
南無西方極樂世界大慈大悲接引導師阿彌陀佛
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn A Di Đà Phật

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss
————————————————————————————————-
kích vào hình để xem hình lớn hoặc download
click on images to view full size

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

4 Comments on [HD] Ảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới 7M

  1. a ơi cho e xin link down file ảnh này cỡ lớn với, để e in về thờ ạ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*