Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni | As-You-Will Jewel Wheel King Dharani

Nam mô Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn đa mạc ni, Ma ha bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, bát đạt ma, Chấn đa mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Bát đẳng mê hồng.

NAMO BUDDHAYA,a
NAMO DHARMAYA,
NAMO SANGHAYA.
NAMO AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA,
MAHA KARUNIKAYA.
TADYATHA:

OM CHAKRA,
VARTTI,
CHINTAMANI,
MAHA PADMA,
RURU,
TISTA,
JVALA

AKARSAYA,
HUM,
PHAT,
SVAHA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *