Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Dược Sư Pháp Hội / Dược Sư Kinh Pháp / Pháp âm Dược Sư / [audio] Bộ sưu tập pháp âm trì tụng Dược Sư Thần Chú

[audio] Bộ sưu tập pháp âm trì tụng Dược Sư Thần Chú

Bộ sưu tập bao gồm:
– Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức
– Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn và Dược Sư Tâm Chú trích trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện và Công Đức

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Tadyatha Ghume Ghume I Mini Mihi Mati Sapta Tathagata Samadhya Dhish Thate A Te Mate Pale Papam Shodhani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Buddhot Tame Ume Kume Buddha Kshetra Paris Shodhani Dhameni Dhame Meru Meru Shikhare Sarva Akhala Mrityu Nava Reni Su Byudhe Byuddhe Buddha Dhish Thite Narakshan Tume Sarvadeva Same Asame Samanva Haran Tume Sarva Buddha Boddhistatva Shame Shame Prashaman Tume Sarva Ityupa Drava Bhya Dhaya Purani Purani Pura Yame Sarva Ashaya Bedurya Prati Bhase Sarva Papam Ksha Yam Kari So-Oha

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 1

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 2

Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!

Dược Sư Tâm Chú 1

Dược Sư Tâm Chú 2

Dược Sư Tâm Chú 3

Dược Sư Tâm Chú 4

Dược Sư Tâm Chú 5

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *