[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

[audio] Bộ sưu tập Chú Dược Sư

Bộ sưu tập bao gồm:
– Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư trong kinh Thất Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức
– Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn và Dược Sư Tâm Chú trích trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện và Công Đức
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Tadyatha Ghume Ghume I Mini Mihi Mati Sapta Tathagata Samadhya Dhish Thate A Te Mate Pale Papam Shodhani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Buddhot Tame Ume Kume Buddha Kshetra Paris Shodhani Dhameni Dhame Meru Meru Shikhare Sarva Akhala Mrityu Nava Reni Su Byudhe Byuddhe Buddha Dhish Thite Narakshan Tume Sarvadeva Same Asame Samanva Haran Tume Sarva Buddha Boddhistatva Shame Shame Prashaman Tume Sarva Ityupa Drava Bhya Dhaya Purani Purani Pura Yame Sarva Ashaya Bedurya Prati Bhase Sarva Papam Ksha Yam Kari So-Oha
Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 1

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn 2

Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!
Dược Sư Tâm Chú 1

Dược Sư Tâm Chú 2

Dược Sư Tâm Chú 3

Dược Sư Tâm Chú 4

Dược Sư Tâm Chú 5

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha

Leave a Comment