[audio] Nhạc niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ tát – Trung ngữ

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
南無大願地藏王菩薩
Namo Earth Treasury King Vow Bodhisattva  • Leave a Comment