[audio] Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni – thầy Trí Thoát

Nam mô Sa Bà thế giới, Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ, Nhân Thiên giáo chủ, Thiên bách ức Hóa thân. Bản sư Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật
Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *