Home / TU TẬP PHẬT PHÁP / PHÁP MÔN / Nghi thức Phật giáo / Thầy Trí Thoát tụng / [audio] Trì niệm Quan Thế Âm – thầy Trí Thoát

[audio] Trì niệm Quan Thế Âm – thầy Trí Thoát

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *