Home / Thanh Tịnh Lưu Ly

Thanh Tịnh Lưu Ly

[Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

Tôn ảnh ba bức tượng Tam Thánh Tịnh Lưu Ly tại Nhật Bản cách đây hơn 400 năm | Medicine Buddha’s statue in 1603 Tōji Temple 東寺 in Kyoto, Japan

Cho đến ngày hôm nay, Đức Phật Dược Sư là một trong số các Đức Phật được sùng bái nhất tại Nhật Bản. Với 12 hạnh nguyện chữa cả Tâm Bệnh và Thân Bệnh, Đức Phật Dược Sư được thờ tại 23 đảo trong số 88 đảo của Nhật Bản. …

Đọc chi tiết

[1421] DI SA TẮC BỘ NGŨ PHẦN LUẬT

Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phần Luật (彌沙塞部五分律) Phạm: Mahizàsakavinaya, 30 quyển. Cũng gọi Di sa tắc bộ hòa hi ngũ phần luật, Di sa tắc luật, Ngũ phần luật, do các ngài Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch vào đời Lưu Tống, đưa vào Đại chính tạng …

Đọc chi tiết

13. Bộ Tỳ Đàm (1536 – 1563) | Abhidharma Division (1536th – 1563rd Sutras) | 毗曇部

1536, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯 1537, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả …

Đọc chi tiết