Nhạc Đại Bi Chú tiếng Phạn

Read More »

Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī Bodhisattva

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Sūtra of Mahā-Prajñā-Pāramitā Pronounced by Mañjuśrī Bodhisattva Translated from Sanskrit into Chinese in the Southern Liang Dynasty by The Tripiṭaka Master Mandra from Funan Fascicle 1 (of 2) Thus I have…

Read More »

Kinh 42 chương

Read More »

Duyên Nhật – Ngày có duyên với cõi Sa Bà của các Đức Phật, Bồ tát

Read More »

Phật Bản Mệnh – Kinh điển, thần chú của Đức Phật, Bồ tát hộ trì theo tuổi

Read More »

Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức

Read More »

Chuyên đề Bát Nhã Tâm Kinh

Read More »

Tâm Kinh Bát Nhã tiếng Phạn – TS Huệ Dân

प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् hay प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | प्रज्ञा पारमिता हृदयम् सूत्र | Prajñāpāramitāhṛdayasūtram | Prajñā pāramitā hṝdaya sūtraṃ | Prajñā pāramitā hṛdayam sūtra. ओं नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै || Oṃ namo…

Read More »