Articles by Đoàn, Thoại MD

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Luật nghi tổng quát – trọn bộ

Tháng Sáu 1, 2019 | 0 Comments

LUẬT NGHI TỔNG QUÁT Tỳ Kheo GIÁC GIỚI Ấn bản 2003 Luật nghi tổng quát – Lời giới thiệu Lễ Uposatha (Bố-tát Hay Trai Giới) Lễ Tự Tứ [...]

Hình ảnh mền Quang Minh

Tháng Năm 29, 2019 | 0 Comments

Mền Quang Minh hay gọi là mền giải thoát dùng để mặc cho người mới qua đời (hoặc hài cốt khi cải táng) trước khi nhập quan giúp cho tâm [...]
1 2 3 291