Ý Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm – The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection

Giới Thiệu
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử Phật từ vua quan tới dân chúng mỗi khi may mắn gặp Phật đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán lên bàn chân Phật để tỏ lòng cung kính. Ngày nay khi nhìn thấy hình tượng của Phật, chúng ta cũng đảnh lễ Phật tương tự như vậy.

Introduction
When the Buddha was still alive, he had many disciples ranging from monarchs to ordinary men/women. Each time they see the Buddha, they would kneel down, embrace his feet, and lay their foreheads upon his feet to express their utmost respect. Today, we pay the same respect to the Buddha when we see his statue or picture.

Read moreÝ Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm – The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection

An Cư Kiết Hạ – The Summer Retreat

I. LỜI NÓI ĐẦU – FOREWORD

An-cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất-gia trong ba tháng Hạ. Bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca(15/4 âm lịch) cho đến ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Trong ba tháng ấy, Tăng chúng tập họp trong một ngôi chùa, trong một tòng-lâm hay ở một chỗ thanh vắng để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để tinh-tấn đạo nghiệp.

The summer retreat is a method for Buddhist monks to practice during the three months in the summer. During this period, the Sangha gather at a pagoda or in an undisturbed forest to study Buddhism in solitude.

Read moreAn Cư Kiết Hạ – The Summer Retreat

Cách Thức Thiết Trí Bàn Thờ Phật – How to Arrange Buddha’s Altar (Shrine)

Phật là đấng phước trí đầy đủ, là tấm gương cao quí nên ta cần thờ kính để noi theo, sám hối lỗi lầm, và chiêm bái. Muốn thờ Phật ta nên thiết trí bàn thờ Phật.

Buddha is one who has perfected himself, unaided by any supernatural power. He is the destroyer of all corruption and uncleanness in life; whose wisdom is profound – one who is enlightened. To show respect, we need to display his image with honor.

Read moreCách Thức Thiết Trí Bàn Thờ Phật – How to Arrange Buddha’s Altar (Shrine)

Bát Quan Trai Giới – The Eight Retreat Precepts

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION:
Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau:

Quan means to close. Trai means after abstinence; to purity as by fasting or abstaining. The Eight-Fold Precepts mean to keep the mind and body purified in 24-hour period by practicing the eight retreat precepts:

Read moreBát Quan Trai Giới – The Eight Retreat Precepts

Ngũ giới – The Five Precepts

Giới Thiệu:
Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc ứng xử. Đó được gọi là Ngũ giới

Introduction:
To get started on the Path of peace, the Buddha showed us the 5 rules of conduct. They are called The Five Precepts:

Read moreNgũ giới – The Five Precepts

Tam Quy – Taking Refuge in the three Jewels

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm.

I. “Take Refuge in the Buddha, the one who shows the way in this life”: To dedicate your life and lead it towards Buddha’s path. Do not worship other religious outside of Buddhism.

Read moreTam Quy – Taking Refuge in the three Jewels

Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn – Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana

Every Buddhist teaching bears the Three UniversalDharma Seals. Without all three seals the teaching is not a Buddhist teaching. In the Mahayana tradition, the three seals are impermanence, no self, and nowish. Impermanence and no-self belong to our world of existence, to our limitedview of reality. The state of wishlessness – Nirvana – is the ultimate reality.

Read moreTam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn – Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana

HĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

BAN THƯỜNG TRỰC

1. HT.Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2. HT.Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3. HT.Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế

Read moreHĐCM, HĐTS GHPG VIỆT NAM: NHIỆM KỲ VIII (2017 – 2022)

[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

There are 10 Great Disciples of Lord Buddha who had carried his teachings, dharma, and had spread Buddhism far wider. They are Sariputra, Moggallana, Mahakasyapa, Subhuti, Purna, Katyayana, Anuradha, Upali, Rahula and Ananda.

Thập Đại Đệ Tử là những người lưu giữ và truyền bá Phật Pháp sâu rộng thông qua Tam Tạng Kinh Điển. Thập Đại Đệ Tử bao gồm:

Read more[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

Tiểu Bộ Kinh – Smaller Collection Discourses of the Buddha (Division of Short Books, Minor Collection) – Khuddaka Nikàya

Khuddakapàtha: Kinh Tiểu Tụng The Minor Readings The Dhammapada: Kinh Pháp Cú The Word of the Doctrine, The Path of Dhamma Udāna: Kinh Phật Tự Thuyết The Udāna, Exclamations Itivuttaka: Kinh Phật Thuyết Như Vậy The Itivuttaka Sutta Nipata: Kinh Tập The Group of Discourses, A Collection of Discourses Being One of the Canonical Books … Read moreTiểu Bộ Kinh – Smaller Collection Discourses of the Buddha (Division of Short Books, Minor Collection) – Khuddaka Nikàya