Lý Nhân Duyên Sanh – The Law of Causality

I. ĐỊNH NGHĨA:
Nhân : Những gì có năng lực phát sanh. Yếu tố chính của sự phát sanh.
Duyên: Những sự giúp đỡ phụ thuộc cho nhân phát sanh.

I. DEFINITION:
Cause: Anything that is capable of producing/ happening/ forming. It’s the main factor of the result.
Supporting Factor / constituent: Any factor that contributes to the cause to produce result.

Read moreLý Nhân Duyên Sanh – The Law of Causality

Ý nghĩa cờ Phật giáo – The meaning of the Buddhist Flag

Lá cờ Phật Giáo là biểu tượng của Phật Giáo qua sự hiện hữu của đạo Phật trong cuộc đời này.

The world’s Buddhist flag represents the spirit of the Buddhist religion.

Read moreÝ nghĩa cờ Phật giáo – The meaning of the Buddhist Flag

Vua Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử – King Tran Nhan Tong and Truc Lam Yen Tu Chan Sect

Năm 1299, vua Nhân Tông xuất gia tại chùa Hoa Yên núi Yên tử, lấy hiệu là Hương Vân Đầu Đà (sau này vua đổi hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà). Vua được nhận là người truy ền thừa chính thức của phái Yên Tử, thế hệ thứ sáu, tiếp nối v ị tổ sư thứ năm là thiền sư Huệ Tuệ.

Read moreVua Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử – King Tran Nhan Tong and Truc Lam Yen Tu Chan Sect

Ngài A-Nan-Đà – ānanda

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME:

Tiếng Phạn A-Nan-Đà dịch là Khánh Hỷ có nghĩa là vui mừng vì:
1. Ngài sinh ra gặp ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, ngày vui mừng nhất của nhân loại.

1. He was born on the date the Shakyamuni attained enlightenment, the happiest day for all human beings.

Read moreNgài A-Nan-Đà – ānanda

Ngài Ma-Ha Ca-Diếp – Mahakashyapa (Mahākāśyapa)

Tượng ngài Ma Ha Ca Diếp tại chùa Bái Đính - Mahākāśyapa statue at Bái Đính pagoda (Ninh Binh province, Viet Nam)
Tượng ngài Ma Ha Ca Diếp tại chùa Bái Đính – Mahākāśyapa statue at Bái Đính pagoda (Ninh Binh province, Viet Nam)

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME:

Tiếng Phạn là Ma-Ha Ca Diếp, hay Ca-Diếp-Ba, dịch là Ẩm-Quang. Do công đức th ếp tượng trong một đời trước, thân Ngài được chói sáng sắc vàng, làm mờ các sắc khác, nên g ọi là Ẩm-Quang. Ngài là vị Tổ đầu tiên được đức Phật truyền y bát, nối truyền giáo pháp, nên cũng gọi Ngài là vị Tổ-sư thứ nhất.

Due to the merit of molding statues of Buddha in his past life, he had an immeasurable brightness that reflected from within. He was also a successor of Buddha.

Read moreNgài Ma-Ha Ca-Diếp – Mahakashyapa (Mahākāśyapa)

Chụp cắt lớp vi tính thấy rõ nhục thân vị sư 1000 năm tuổi bên trong bức tượng – CT Scan Reveals Mummy Inside Chinese Buddha Statue

The Buddhist tradition is full of visual representations and sculptures of the religion’s titular deity. But a statue hundreds of years old, recently analyzed in Europe, is a rarity: A full mummy of a meditating monk resides inside of it.

Theo truyền thống, các vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo sẽ được tạc tượng vẽ tranh. Nhưng, việc tìm thấy nhục thân nguyên vẹn của một nhà sư đang nhập thiền định bên trong bức tượng có niên đại hàng nghìn năm tuổi thì thực sự hiếm gặp.

Read moreChụp cắt lớp vi tính thấy rõ nhục thân vị sư 1000 năm tuổi bên trong bức tượng – CT Scan Reveals Mummy Inside Chinese Buddha Statue

Tam Độc: Tham, Sân, Si – The Three Evils: Craving, Hatred and Delusion

“Ba Ác” đôi khi còn được gọi là “Ba Độc” và đây quả là một tên hay cho chúng. Ba cái độc này là: Tham Lam, Hận Thù, và Si Mê. Trong nhiều cuốn sách, ba thứ độc này được viết bằng tiếng Sanskrit hay Pa-Li. Trong tiếng Sanskrit, chúng được viết là: Lobha, Dvesa và Moha. Trong tiếng Pali, từ Dvesa được thay bằng từ Dosa. Nhưng dù chúng ta có gọi Ba Độc là gì đi nữa thì chúng cũng là nguồn gốc của sự khổ đau. Những ai mang chúng vào tâm tưởng mình thì chúng sẽ làm cho người ấy đau khổ.

Sometimes these three evils are known as “the Three Poisons” and that is quite a good name for them. The three are — craving, hatred and delusion. In many books these three poisons are called by either their Sanskrit or Pali names. In Sanskrit they are Lobha, Dvesa and Moha. The only difference when they are given in Pali is that dvesa becomes dosa. But, no matter how we may call these three evils, they are sources of sorrow to all who allow such poisons to come into their minds.

Read moreTam Độc: Tham, Sân, Si – The Three Evils: Craving, Hatred and Delusion

Ý Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm – The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection

Giới Thiệu
Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử Phật từ vua quan tới dân chúng mỗi khi may mắn gặp Phật đều cúi xuống ôm chân Phật và đặt trán lên bàn chân Phật để tỏ lòng cung kính. Ngày nay khi nhìn thấy hình tượng của Phật, chúng ta cũng đảnh lễ Phật tương tự như vậy.

Introduction
When the Buddha was still alive, he had many disciples ranging from monarchs to ordinary men/women. Each time they see the Buddha, they would kneel down, embrace his feet, and lay their foreheads upon his feet to express their utmost respect. Today, we pay the same respect to the Buddha when we see his statue or picture.

Read moreÝ Nghĩa Lễ Phật và Tụng Niệm – The Meaning of Worshipping the Buddha and Chanting Reflection

An Cư Kiết Hạ – The Summer Retreat

I. LỜI NÓI ĐẦU – FOREWORD

An-cư kiết hạ là pháp tu hành của các vị xuất-gia trong ba tháng Hạ. Bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca(15/4 âm lịch) cho đến ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch). Trong ba tháng ấy, Tăng chúng tập họp trong một ngôi chùa, trong một tòng-lâm hay ở một chỗ thanh vắng để chuyên lo tu học, không làm một việc gì ngoài sự tu học để tinh-tấn đạo nghiệp.

The summer retreat is a method for Buddhist monks to practice during the three months in the summer. During this period, the Sangha gather at a pagoda or in an undisturbed forest to study Buddhism in solitude.

Read moreAn Cư Kiết Hạ – The Summer Retreat

Cách Thức Thiết Trí Bàn Thờ Phật – How to Arrange Buddha’s Altar (Shrine)

Phật là đấng phước trí đầy đủ, là tấm gương cao quí nên ta cần thờ kính để noi theo, sám hối lỗi lầm, và chiêm bái. Muốn thờ Phật ta nên thiết trí bàn thờ Phật.

Buddha is one who has perfected himself, unaided by any supernatural power. He is the destroyer of all corruption and uncleanness in life; whose wisdom is profound – one who is enlightened. To show respect, we need to display his image with honor.

Read moreCách Thức Thiết Trí Bàn Thờ Phật – How to Arrange Buddha’s Altar (Shrine)