Author: Đoàn, Thoại MD

[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ – Seven Medicine Buddha Images with English – Vietnamese name

7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược...

[HD] Bộ sưu tập ảnh Phật Dược Sư – image collection of Medicine Buddha

7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 7 TRONG 1 - SEVEN MEDICINE BUDDHAS VERSION 7IN1 TAM THÁNH TỊNH LƯU LY - THE THREE DIVINITIES AT WESTERN PURE-LAPIS-LAZULI LAND 7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 1 - SEVEN MEDICINE...

[HD] Ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa – Images of Twelve Heavenly Yaksha Generals

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 - TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa - Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược Xoa - Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược...

Thất Giác Chi – Thất Bồ Đề Phần – Seven Factors of Enlightenment

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy giác chi hay thất bồ đề phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu trừ; tất...

Tứ Niệm Xứ – Four kinds of mindfulness

Tứ Niệm Xứ là bốn đối tượng thiền quán để trụ tâm hay bốn cách Thiền theo Phật giáo để diệt trừ ảo tưởng và đạt thành giác ngộ. Four meditations, or four foundations of Mindfulness, or four objects on...

Tam Vô Lậu: Giới – Định – Tuệ | Discipline – Meditation – Wisdom

Đây là ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng người đã dứt được luân hồi sanh tử. Tam Tu “Giới-Định-Tuệ” nằm gọn trong Bát Thánh Đạo mà Đức Phật đã dạy. Đây là tám con đường chính...

Thiên Long Bát Bộ

Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật giáo. Bát bộ chúng hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay phi nhân...

Ngũ Tịnh Cư Thiên

Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm: trong Tứ Thiền lại có năm Tịnh Cư Thiên hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự khổ vui, nơi xả tâm chúng đồng phận an lập chỗ...