BỘ SƯU TẦM PHÁP ÂM TRÌ NIỆM DANH HIỆU ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ [tải xuống máy tính định dạng mp3]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thanh Tịnh Lưu Ly sưu tầm từ  nhiều trang nhà

http://phapamthuongchuyen.com

http://phatphapdaithua.com

http://thuvienhoasen.org

———0O0——–

 

HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG NIỆM

niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 1

niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 2

niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 3

niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 4

niệm A DI ĐÀ PHẬT

niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (kinh hành)

.
.
.
.
.

VIỆT NGỮ TỔNG HỢP

NIỆM PHẬT 01

NIỆM PHẬT 02

NIỆM PHẬT 03

NIỆM PHẬT 04

NIỆM PHẬT 05

NIỆM PHẬT 06

NIỆM PHẬT 07

NIỆM PHẬT 08

NIỆM PHẬT 09

NIỆM PHẬT 10

NIỆM PHẬT 11

NIỆM PHẬT 12

NIỆM PHẬT 13

NIỆM PHẬT 14

NIỆM PHẬT 15

NIỆM PHẬT 16

NIỆM PHẬT 17

NIỆM PHẬT 18

NIỆM PHẬT 19

NIỆM PHẬT 20

NIỆM PHẬT 21

NIỆM PHẬT 22

NIỆM PHẬT 23

NIỆM PHẬT 24

NIỆM PHẬT 25

.

.

.

.

TRUNG NGỮ TỔNG HỢP

NIỆM PHẬT 01

NIỆM PHẬT 02

NIỆM PHẬT 03

NIỆM PHẬT 04

NIỆM PHẬT 05

NIỆM PHẬT 06

NIỆM PHẬT 07

NIỆM PHẬT 08

NIỆM PHẬT 09

NIỆM PHẬT 10

NIỆM PHẬT 11 Photobucket

.

.

.

.

.
.

Leave a Comment