BỘ SƯU TẦM PHÁP ÂM TRÌ NIỆM HỒNG DANH NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

———-0O0———-

HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Photobucket  • 1 thought on “BỘ SƯU TẦM PHÁP ÂM TRÌ NIỆM HỒNG DANH NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

    1. Cam on trang nha namo84000 da co nhieu bai Tung va Chu cua Thay Thich Tri Thoat, cau mong cho tat ca moi Chung Sanh duoc khai mo tri hue khi nghe duoc nhung bai Tung cua Thay. A_DI_DA_PHAT

    Leave a Comment