Bộ sưu tập trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

———-0O0———-

HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Photobucket

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

1 Comment on Bộ sưu tập trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

  1. Cam on trang nha namo84000 da co nhieu bai Tung va Chu cua Thay Thich Tri Thoat, cau mong cho tat ca moi Chung Sanh duoc khai mo tri hue khi nghe duoc nhung bai Tung cua Thay. A_DI_DA_PHAT

Leave a comment

Your email address will not be published.


*