Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Bài học nhân ngày Đức Phật thành đạo 8/12 âm lịch – Meaning of Celebrating the day of the Buddha’s enlightenment

Ngày 8/12 âm lịch là ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy sao mai lúc bình minh, rồi Ngài đạt giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và trở thành Đức Phật, tức là Bậc Giác Ngộ.

The day when Siddhartha Gautama saw the morning star at dawn, attained enlightenment under the Bodhi Tree and became the Buddha (means the Awakened One) is on 8th December, Lunar Year.

Qua 2500 năm, đối với Phật tử, ngày Đức Phật thành đạo là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận và trung thành với các sự thật căn bản về trí tuệ – từ bi – và sự tử tế.

Over 2500 year, the day of Buddha’s englightenment is an opportunity to acknowledge our dedication to the principles of wisdom, compassion and kindness.

Tất Đạt Đa sinh ra là một thái tử, là một người giàu có, quyền lực và nổi tiếng. Nhưng Thái tử đã từ bỏ tất cả, kể cả gia đình, để bắt đầu cuộc hành trình của Ngài. Động lực của Thái tử là giải quyết được những bí mật làm cho con người đau khổ: tại sao con người đau khổ, tại sao con người lại tạo đau khổ cho chúng sinh và cho chính con người.

The Siddhartha was born into privilege as a prince who was famous, wealthy of powerful, richy. But he abandoned everything, including his family in favor of the spiritual life. His motivation was to solve the riddle of human suffering, such as why do people suffer and why do peple cause suffering for themselves.

Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo, mỗi người Phật tử hãy học tập theo Đức Phật, hãy tu tập chuyên cần và tinh tấn để giải quyết những khổ đau của con người vẫn còn cho đến ngày nay.

Celebarating the day of Buddha’s englightenment means every Buddhist always remember the Buddha is a good example to us. Everyone should be diligent in study and practice of Buddha Dharma in order to solve suffering completely.

Đoàn, Thoại MD

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *