Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Đảnh lễ Đức Phật Đà / Bài tán 108 tên của Đức Phật Thích Ca

Bài tán 108 tên của Đức Phật Thích Ca

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô
Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

_ Quy mệnh Nhất Thiết Trí
Thầy tất cả Thế Gian
Mâu Ni Đại Pháp Vương
Trăm lẻ tám (108) danh hiệu
Biển Công Đức vô biên
Đầy đủ mọi tốt lành (cát tường)
Diệt tội nghiệp, phiền não
Của tất cả Hữu Tình
Nay con quy mệnh lễ

_Nhất Thiết Đại Cát Tường
Cứu độ các quần sinh
Khiến được an vui lớn
Nay con quy mệnh lễ

_ Bi Mẫn Nhị Túc Tôn
Viên mãn nơi chúng sinh
Tất cả việc tốt lành
Nay con quy mệnh lễ

_ Vô Tướng Vô Thượng Tôn
Thành tựu Thiên Trung Thiên (Trời trong Trời)
Nghĩa Đại Minh bí mật
Như Lai Chính Đẳng Giác
Lợi lạc nơi Thế Gian
Trăm tám (108) tên tối thượng
Nay con gom tập nói
Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu
Nam mô Chính Đẳng Giác
Nam mô Nhất Thiết Trí
Nam mô Đại Thích Tử
Nam mô Nhất Thiết Pháp Tự Tại Vô Úy
Nam mô Đại Kim Tiên
Nam mô Công Đức Hải
Nam mô Như Lai
Nam mô Ứng Cúng
Nam mô Thiện Thệ
Nam mô Thế Tôn
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Giải
Nam mô Ly Nhất Thiết Cấu Nhiễm
Nam mô Tối Thượng Pháp Đăng
Nam mô Vô ÚyTịnh Phạn Vương Tử
Nam mô Cam Giá Vương Chủng
Nam mô Cồ Đàm
Nam mô Nhật Tộc
Nam mô Cát Tường Đại Mâu Ni
Nam mô Lam Nghĩ La Sa Tộc
Nam mô Thiên Nhân Sư
Nam mô Thập Lực Giáng Ma
Nam mô Ly Quá Trừ Độc
Nam mô Điều Ngự Trượng Phu
Nam mô Diệu Giải Thoát
Nam mô Trừ Chướng Ám
Nam mô Chỉ Tức Giáng Chư Căn
Nam mô Thanh Tịnh Giới
Nam mô Vô Cấu Vương
Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng
Nam mô Vô Kinh Vô Bố Úy
Nam mô Đệ Nhất Pháp Viên Mãn
Nam mô Vô Biên Vô Khả Dụ
Nam mô Đại Luận Sư
Nam mô Hy Hữu Bất Tư Nghị Tinh Tiến
Nam mô Tam Giới Thân Từ Phụ
Nam mô Tam Minh Tri Tam Thế
Nam mô Diệt Tam Độc
Nam mô Cụ Túc Tam Biến Thông
Nam mô Thuyết Tam Thừa Bồ Đề
Nam mô Vô Tướng Diệc Vô Lão
Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp
Nam mô Vô Oán Vô Hý Luận
Nam mô Vô Nghiệp Vô Bố
Nam mô Thí Nguyện Vô Úy
Nam mô Sư Tử Nhị Túc Tôn
Nam mô Điều Phục Trừ Phiền Não
Nam mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh
Nam mô Minh Hạnh Túc
Nam mô Tự Tại Biến Hoá Vương
Nam mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh
Nam mô Ly Trần Vô Thượng Sĩ
Nam mô Chỉ Túc Nhất Thiết Tội
Nam mô Đắc Thanh Lương
Nam mô Đắc Tịch Tĩnh
Nam mô Cứu Độ Thế Gian Sư
Nam mô Dũng Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí
Nam mô Viên Mãn Cát Tường Tướng
Nam mô Năng Trừ Oán
Nam mô Sa Môn Nguyệt
Nam mô Thích Sư Tử
Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp
Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm
Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh
Nam mô Đệ Nhất Lục Thần Thông
Nam mô Lục Thú Đáo Bỉ Ngạn
Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Giác
Nam mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc
Nam mô Vô Đẳng Đại Trí Tuệ
Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Địa
Nam mô Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ
Nam mô Chân Thật Giáng Chư Căn
Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Tôn
Nam mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tiến Giả
Nam mô Vĩnh Quá Luân Hồi Khổ
Nam mô Viên Mãn Chư Sở Cầu
Nam mô Giáng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế
Nam mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương
Nam mô Đắc Tối Thượng Niết Bàn
Nam mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh
Nam mô Đệ Nhất Tịch Tĩnh Lạc
Nam mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu
Nam mô Điều Phục Thanh Văn Giả
Nam mô Vô Lợi Ích Chư Hữu Tình
Nam mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thế Trí
Nam mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian
Nam mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng
Nam mô Xuất Thế Vi Như Lai
Nam mô Đại Pháp Chủ
Nam mô Đại Pháp Vương
Nam mô Điều Ngự Minh
Nam mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị Túc Tôn
Nam mô Hành Nhẫn Nhục
Nam mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng
Nam mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng
Nam mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ
Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng
Nam mô Nhân Sư Tử Cát Tường Vân
Nam mô Phật Đà
Nam mô Vô Úy Độc Trừ Ám
Nam mô Vô Biên Lợi Thế Gian
Nam mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư
Nam mô Năng Đoạn Chư Kết Phộc
Nam mô Vô Ngã Tối Đệ Nhất
Nam mô Phổ Chiếu Nhất Thiết Nhãn
Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn
Nam mô Tam Tuệ Chân Thật Nhãn
Một trăm lẻ tám (108) tên như vậy. Nếu lại có người vào lúc sáng sớm, phát Tâm chí thành, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc nhớ giữ, hoặc lắng nghe sẽ đạt được Phước Đức tốt lành tối thượng, hết thảy tất cả phiền não với các nghiệp tội…mau được trong sạch, chẳng thọ nhận luân hồi, sẽ được giải thoát cho đến thành Phật.

_ Tên Công Đức Đại Mâu Ni này
Nay Con đọc tụng với lễ niệm
Đem khắp hồi thí cho quần sinh
Đồng được chứng thành Bồ Đề Quả

Nguồn: Như Lai Phật Bộ – Huyền Thanh  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *