Bài Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm

BÀI VĂN KHUYÊN PHÁT TÂM BỒ ĐỀ
勸發菩提心文
Đại Sư Thật Hiền Soạn
Hòa Thượng Tuyên Hóa Lươc Giảng

 


  Mục lục
  I. Phần Tựa
  II. Phần Chánh Tông
  1. Niệm Phật trọng ân
  2. Niệm phụ mẫu ân
  3. Niệm sư trưởng ân
  4. Niệm thí chủ ân
  5. Niệm chúng sanh ân
  6. Niệm sanh tử khổ
  7. Tôn trọng kỷ linh
  8. Sám hối nghiệp chướng
  9. Cầu sanh Tịnh độ
  10. Linh chánh pháp cửu trụ
  III. Lưu thông phần
  Phụ lục : Đại sư Tỉnh Am • Leave a Comment