Bản sinh Đức Phật A Di Đà – Huyền Thanh

_ Kinh Bi Hoa, Phẩm Đại Thí có ghi: “Trong đời quá khứ cách thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất lâu xa, có vị Chuyển Luân Vương tên là Vô Tránh Niệm (Aranemin). Lúc đó có vị Đại Thần thuộc dòng Bà La Môn tên là Bảo Hải (Ratna-sāgara), vị này có một người con xuất gia và tu thành Đạo, hiệu là Bảo Tạng Như Lai (Ratna-garbha). Khi Đức Bảo Tạng Như Lai đến thành phố A Châu La (Añjura) thì vua Vô Tránh Niệm và các vương tử đã đến cúng dường ba tháng. Sau khi được Bảo Hải khuyên phát Tâm Bồ Đề vượt qua biển khổ cứu độ chúng sinh thì đức vua Vô Tránh Niệm đã phát nguyện và được Đức Bảo Tạng Như Lai ấn chứng sẽ thành Phật tên là A Di Đà tại quốc độ Cực Lạc ở phương Tây”
_ Kinh Vô Lượng Thọ ghi chép rằng: “Vào thời quá khứ cách đây rất lâu, có một Đức Phật tên là Thế Tự Tại Vương (Lokeśvara-rāja) xuất hiện ở đời nói pháp, lúc đó có một vị Chuyển Luân Thánh Vương phát tâm xuất gia, tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng (Dharma-kara: Tác Pháp, hoặc Pháp Tích). Tỳ Kheo Pháp Tạng ở trước Đức Phật Thế tự Tại Vương, phát khởi Đạo Tâm Vô Thượng dùng bốn mươi tám đại nguyện, thệ nguyện gom hết thảy sự Trang Nghiêm của Pháp Giới Tịnh Thổ vào cõi đó để hình thành Thế Giới Cực Lạc, tu tập Đạo Bồ Tát mà thành Phật. Sức nguyện căn bản là hy vọng trong mười phương cõi Phật thì Cực Lạc Tịnh Thổ là thù thắng nhất, vi diệu nhất. Do đó Đức Phật Thế Tự Tại Vương vì Tỳ Kheo Pháp Tạng mà nói hai trăm mười triệu cõi Phật. Tỳ Kheo Pháp Tạng đem một số cõi Phật làm tư liệu, tuyển chọn một số nơi thù thắng vi diệu của cõi Phật, xây dựng thành bản đồ xanh (Lam đồ) Tịnh Thổ của mình. Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện Thù Thắng này tu học Sáu Ba La Mật, cuối cùng viên mãn thành Phật tên là A Di Đà”
Đức A Di Đà thành Phật cho đến nay đã hơn mười kiếp. Quốc thổ do bảy Báu tạo thành, không có Núi, Biển, Sông, Hồ….thuần nhất bằng phẳng. Cũng chẳng có ba loại
Ac Đạo, Quỷ Thần. Chúng sinh đều là Bồ Tát, La Hán, thọ mạng vô lượng, thức ăn uống cũng tự nhiên hiện ra. Vãng sinh ở cõi Phật A Di Đà hóa sinh trong hoa sen ở ao báu, diện mạo đoan trang không thể sánh kịp, Thế Giới Cực Lạc có Pháp Hỷ Vô Lượng Vô Biên Trang Nghiêm, đều là nơi thành tựu của sức đại nguyện Di Đà.
Tại Đại Hùng Bảo Điện trong Tự Viện Phật Giáo ở Trung Quốc thường cung phụng Tượng Phật của ba Tôn đại biểu cho ba Thế Giới khác nhau ở Đông, Tây và chính giữa. Tức là Hoành Tam Thế, hoặc xưng là Tam Bảo Phật, Tam Phương Phật. Trong tạo hình này thì A Di Đà Phật được an trí ở bên phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi Kiết Già trên đài sen, hai tay kết Định Ấn, ngửa lòng bàn tay đặt chồng lên nhau trên bàn chân, trong lòng bàn tay lại có một tòa đài sen biểu thị cho ý “Tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, hóa sinh ở trong hoa sen”  • Leave a Comment