Bảy Đức Phật Quá Khứ

Theo truyền thống Phật giáo có Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp và Vị Lai Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có khoảng một ngàn (1000) vị Phật. Trang Nghiêm Kiếp hay Quá Khứ gọi là Adornment Kalpa, Hiền Kiếp là Bhadra-Kalpa, và Vị Lai Kiếp là Constellation Kalpa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 4 của Hiền Kiếp. 7 Đức Phật Quá Khứ là Bảy Đức Như Lai nối tiếp ngay trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bao gồm:

Trang Nghiêm Kiếp:

  • Phật Tỳ Bà Thi hay Phật Bỳ Lư Thi (Vipasyin), là vị Phật thứ 998 của Trang Nghiêm Kiếp (the 998th Buddha of the vyuhakalpa)
  • Phật Thi Khí (Sikhī) là vị phật thứ 999 của Trang Nghiêm Kiếp (the 999th Buddha of the vyuhakalpa)
  • Phật Tỳ Xá Phù hay Phật Tỳ Xá Bà (Vessabhū) là vị Phật thứ 1000 và cũng là vị Phật cuối cùng của Trang Nghiêm Kiếp (the 1000th and final Buddha of the vyuhakalpa)

Hiền Kiếp:

  • Phật Câu Lưu Tôn là vị Phật đầu tiên của Hiền Kiếp (Krakucchanda, Kakusandha – the first Buddha of the bhadrakalpa).
  • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ 2 của Hiền Kiếp (Kanakamuni, Koṇāgamana – the second Buddha of the bhadrakalpa)
  • Phật Ca Diếp là vị Phật Thứ 3 của Hiền Kiếp (Kasyapa, Kassapa – the third Buddha of the bhadrakalpa)
  • Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ 4 của Hiền Kiếp (Shakyamuni Buddha – The fouth Buddha of bhadrakalpa)

Đức Phật Thích Ca đã nói Đức Phật tiếp theo giảng Pháp trên cõi Sa Bà này là Đức Phật Di Lặc, là vị thứ 5 của Hiền Kiếp. Hiện tại, Đức Phật Di Lặc đang thuyết pháp tại cung trời Đâu Suất, chuẩn bị cho việc hạ phàm làm người thuyết giảng kinh Pháp cứu độ chúng sinh. Ngài sẽ hạ sanh sau khoảng 4000 năm kể từ thời điểm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn.

Theo nhiều kinh điển thì Đức Nhiên Đăng Cổ Phật là vị Phật đầu tiên của Trang Nghiêm Kiếp.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế
cầu ha cầu ha đế
đà ra ni đế
ni ha ra đế
tỳ lê nể đế
ma ha dà đế
chơn lăng càng đế
ta bà ha.

REPA REPATE,
KUHA KUHATE,
TRANITE,
NIGALA RITE,
VIMARITE,
MAHA GATE,
SANTIM KRITE,
SVAHA.

LIPA-LIPA’TE, KUHA-KUHA’TE, TARA-RI’TE, NIHA-RA’TE, VIMALA’TE, MAHAGA’TE, CHE’LINGAN’TE

Để tìm hiểu thêm về 7 Đức Phật Quá Khứ, mời quý vị đọc kinh Đại Bổn (thuộc Trường Bộ Kinh hoặc A Hàm Bộ)

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật