Bảy Đức Phật Quá Khứ | Seven Buddhas of the past

Theo truyền thống Phật giáo có Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp và Vị Lai Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có khoảng một ngàn (1000) vị Phật. Trang Nghiêm Kiếp hay Quá Khứ gọi là Adornment Kalpa, Hiền Kiếp là Bhadra-Kalpa, và Vị Lai Kiếp là Constellation Kalpa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 4 của Hiền Kiếp. 7 Đức Phật Quá Khứ là Bảy Đức Như Lai nối tiếp ngay trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bao gồm:

In the Buddhist tradition, there are the previous kalpa (Adornment Kalpa), the present kalpa (Bhadra-Kalpa) and the future kalpa (Constellation Kalpa). According to Buddhist tradition, each kalpa has 1,000 Buddhas. Shakyamuni Buddha was the fourth of the present Kalpa. The present Kalpa is called Bhadra-Kalpa. The last Kalpa was Adornment Kalpa and the next Kalpa is to be Constellation Kalpa. The Seven past Buddhas are six Buddhas who bridge the Shakyamuni Buddha and Shakyamuni Buddha.

Trang Nghiêm Kiếp – The last Kalpa:

  • Phật Tỳ Bà Thi hay Phật Bỳ Lư Thi (Vipasyin), là vị Phật thứ 998 của Trang Nghiêm Kiếp (the 998th Buddha of the vyuhakalpa)
  • Phật Thi Khí (Sikhī) là vị phật thứ 999 của Trang Nghiêm Kiếp (the 999th Buddha of the vyuhakalpa)
  • Phật Tỳ Xá Phù hay Phật Tỳ Xá Bà (Vessabhū) là vị Phật thứ 1000 và cũng là vị Phật cuối cùng của Trang Nghiêm Kiếp (the 1000th and final Buddha of the vyuhakalpa)

Hiền Kiếp – The present kalpa:

  • Phật Câu Lưu Tôn là vị Phật đầu tiên của Hiền Kiếp (Krakucchanda, Kakusandha – the first Buddha of the bhadrakalpa).
  • Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật thứ 2 của Hiền Kiếp (Kanakamuni, Koṇāgamana – the second Buddha of the bhadrakalpa)
  • Phật Ca Diếp là vị Phật Thứ 3 của Hiền Kiếp (Kasyapa, Kassapa – the third Buddha of the bhadrakalpa)
  • Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ 4 của Hiền Kiếp (Shakyamuni Buddha – The fouth Buddha of bhadrakalpa)

Đức Phật Thích Ca đã nói Đức Phật tiếp theo giảng Pháp trên cõi Sa Bà này là Đức Phật Di Lặc, là vị thứ 5 của Hiền Kiếp. Hiện tại, Đức Phật Di Lặc đang thuyết pháp tại cung trời Đâu Suất, chuẩn bị cho việc hạ phàm làm người thuyết giảng kinh Pháp cứu độ chúng sinh. Ngài sẽ hạ sanh sau khoảng 4000 năm kể từ thời điểm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn.

As told by Shakyamuni Buddha, the next Buddha who will come upon Earth is Maitreya Buddha, who is to be the fifth Buddha in Bhadra Kalpa in our world. At present, Maitreya is preaching in the Tusita Heaven, preparing for his descent to Earth in human form. He will be born on Earth full 4,000 years after the Nirvana of Shakyamuni Buddha for the deliverance of all sentient beings.

Theo nhiều kinh điển thì Đức Nhiên Đăng Cổ Phật là vị Phật đầu tiên của Trang Nghiêm Kiếp.

According many Buddhist Sutras, Dipankara Buddha was the first Buddha of the vyuhakalpa.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn – The True Words of Seven Buddhas for Eradicating Offenses

離婆離婆帝li por li por ti
求訶求訶帝qiu her qiu her ti
陀羅尼帝tuo law ni ti
尼訶囉帝ni her la ti
毗黎你帝pi li ni ti
摩訶伽帝mo her qie ti
真陵乾帝chen ling qie ti
娑婆訶sow por her

Ly bà ly bà đế
cầu ha cầu ha đế
đà ra ni đế
ni ha ra đế
tỳ lê nể đế
ma ha dà đế
chơn lăng càng đế
ta bà ha.

REPA REPATE,
KUHA KUHATE,
TRANITE,
NIGALA RITE,
VIMARITE,
MAHA GATE,
SANTIM KRITE,
SVAHA.

LIPA-LIPA’TE, KUHA-KUHA’TE, TARA-RI’TE, NIHA-RA’TE, VIMALA’TE, MAHAGA’TE, CHE’LINGAN’TE

Để tìm hiểu thêm về 7 Đức Phật Quá Khứ, mời quý vị đọc kinh Đại Bổn (thuộc Trường Bộ Kinh hoặc A Hàm Bộ)

More details, please read the Mahà-Padàna Sutta (Dìgha Nikàya) | (Agama).  • Leave a Comment