Biểu tượng cõi Tịnh Thổ Lưu Ly

BIỂU TƯỢNG CỦA CÕI TỊNH THỔ TỊNH LƯU LY
Trích Mật Tạng Bộ 2 – No.929 – tr 66-67
Việt dịch: Huyền Thanh

Đức Phật Dược Sư Quang Như Lai có toàn thân màu xanh ngọc bích, ngự trong cung điện báu trên toà sen báu (Bách Bảo Liên Hoa toà), nhập vào Tam Muội Đại Không phóng toả ra vô số ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có vô số Phân Thân chư Phật đều là tướng của Tam Muội Đại Không. Chư Phật đều giương chưởng phải như thế bóc cánh hoa, tay trái co ngón út đặt dưới rốn, hiệu là Đại Bảo Lưu Ly Dược.
Đất của cõi ấy thuần màu xanh lưu ly, có vô lượng cây hoa báu nhiều như bụi nhỏ. Hoa lá của cây ấy hoặc có hình Phật phóng toả vô lượng ánh sáng, tên gọi là Phật Ba La Mật. Hoặc là hình Bồ Tát sinh ra vô lượng kỹ nhạc, tên gọi là Tam Muội Tổng Trì. Hoặc là hình cái nhà vàng (Kim Đường) phóng toả vô lượng đám mây trăm báu (Bách Bảo Vân), tên gọi là Bồ Đề Diệu Nghiêm. Hoặc là hình cái tháp báu sinh ra vô lượng Thiên Chúng, tên gọi là Giác Trí Thọ Mộ Nhật Vũ Luân Thọ có vô lượng trăm ngàn tràng phan bày thành hàng, vô lượng lưới báu, chuông báu, linh báu… trang nghiêm.

 
Trước mặt Đức Phật, ở bên phải trái có Tứ Tính Xuất Gia (Quốc vương, Đại Thần, Bà La môn, Cư Sĩ) đều nhập định.
Bên Trái: lớp thứ nhất làm Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát với toàn thân màu xanh hồng, ngồi trên đài sen báu, tay phải ngửa chưởng nâng cái chày Kim Cương Tam Muội Cổ đặt dựng đứng, cánh tay trái co lại đưa 5 ngón hướng lên trời và co ngón cái đè lên trên móng ngón út. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là: Vân Hương Bồ Tát, Hoa Vương Bồ Tát, Kim Cương Hợp Chưởng Bồ Tát, Hoả Đầu Thiên Tướng Bồ Tát, Tiên Tướng Bồ Tát…
Bên phải: lớp thứ nhất làm Liên Hoa Tràng Kim Cương Thủ Bồ Tát với toàn thân màu xanh, ngồi trên đài sen báu, tay trái cầm viên ngọc Chân Đà Ma NI (Cintàmani – Như Ý Châu) được đặt trên đài sen trăm báu, tay phải co ngón giữa tác ấn Dữ Nguyện. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là: Thanh Liên Hoa Bồ Tát, Tam Cổ Kim Cương Xứ Bồ Tát, Nhất Cổ Kim Cương Linh Đạc Bồ Tát…
Bên trái lớp thứ hai làm Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát với toàn thân màu hồng đỏ, ngửa chưởng trái nâng mặt trời, tay phải cầm hoa Mạn Thù Xích có dạng nở rộ hoặc nở một nửa hoặc chưa nở, hoặc được làm bằng cánh hoa báu. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là: Trì Hương Bồ Tát, Trì Ma Ha Mạn Thù Xích Hoa Bồ Tát…
Bên phải lớp thứ hai là Nguyệt Quang Bồ Tát với toàn thân màu hồng trắng, ngửa chưởng trái nâng mặt trăng, tay phải cầm hoa sen trắng hồng. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là: Trì Câu Bồ Tát, Trì Câu Linh Bồ Tát.
Phía sau, Gần Đức Như Lai là 10 vị Đệ Tử với 21 hoặc 34 vị La Hán đều có vô lượng số chúng Thanh Văn làm quyến thuộc. Vị Thượng Thủ đều cầm vật y theo Bản Hình Khế, nhóm quyến thuộc đều trụ tại Pháp Hình lưu giữ bên phải của Thừa Tháp và đứng ở hai bên phải trái sau của các Ngài.
Lại ở Phía sau, hai bên phải trái là vô số Tiên Nhân, Tiên Nữ… dâng rải các loại hoa theo mùa.
Phía trước Đức Phật, ở hai bên phải trái của Ngoại Viện là vô số Thiên Chúng với dung mạo tấu kỹ nhạc. Các vị ấy là: Càn Đạt Bà Nữ với dáng phụng hiến đàn cầm, Khẩn Na La với dụng mạo tấu kỹ nhạc của tự tâm. Câu Lâu La Nữ với dung mạo thổi sáo, Địa Thiên Nữ với dung mạo tấu kỹ nhạc, A Tu La Nữ với dung mạo dâng kỹ nhạc, Ma Hầu La Già Nữ với dung mạo gõ cái sênh (2 miếng gỗ dùng gõ nhịp), Đại Ma Lã Thiên Chúng với dung mạo ca múa.
Tám phương trên dưới của ngoại viện làm 12 chúng Thần Tướng với vô số Chúng Kim Cương Đồng Tử làm quyến thuộc. Hình tượng của 12 vị Thần Tướng là:
1. Cung Tỳ La là Khả Uý Đại Tướng ở phương Y Xá Na (hoặc ghi là Phương Bắc) với thân hình màu vàng, cỡi con cọp, vầm cây kiếm Chiến Trà (canda) tay phải nắm quyền đặt ở eo trái.
2. Phạt Chiết La là Kim Cương Đại Tướng
3. An Để La là Hộ Tỷ Đại Tướng ở phương A Yết Đa (hoặc ghi là phương Nam) vơí thân hình màu khói xanh hiện trên ngọn lửa, cỡi con Rồng, cầm cây mâu  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *