Biểu tượng cõi Tịnh Thổ Lưu Ly

Mật Tạng Bộ 2_ No.929 ( Tr.66_ Tr.67 )

BIỂU TƯỢNG CỦA CÕI TỊNH THỔ TỊNH LƯU LY

Việt dịch : HUYỀN THANH

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có toàn thân màu xanh ngọc bích, ngự trong
cung điện báu trên tòa sen trăm báu (Bách Bảo Liên Hoa tòa) , nhập vào Tam Muội ĐẠI
KHÔNG phóng tỏa ra vô số ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng có vô số Phân Thân chư
Phật đều là tướng của Tam Muội Đại Không. Chư Phật đều giương chưởng phải như thế
bóc cánh hoa, tay trái co ngón út đặt dưới rốn , hiệu là Đại Bảo Lưu Ly Dược.
Đất của cõi ấy thuần màu xanh lưu ly, có vô lượng cây hoa báu nhiều như bụi nhỏ.
Hoa lá của cây ấy hoặc có hình Phật phóng tỏa vô lượng ánh sáng, tên gọi là PHẬT BA
LA MẬT. Hoặc là hình Bồ Tát sinh ra vô lượng kỹ nhạc, tên gọi là TAM MUỘI TỔNG
TRÌ. Hoặc là hình cái nhà vàng (Kim Đường) phóng tỏa vô lượng đám mây trăm báu
(Bách Bảo Vân), tên gọi là BỒ ĐỀ DIỆU NGHIÊM. Hoặc là hình cái tháp báu sinh ra vô
lượng Thiên Chúng, tên gọi là GIÁC TRÍ THỌ MỘ NHẬT VŨ LUÂN THỌ có vô lượng
trăm ngàn tràng phan bày thành hàng, vô lượng lưới báu, chuông báu, linh báu… trang
nghiêm.
Trước mặt Đức Phật, ở hai bên phải trái có Tứ Tính Xuất Gia (Quốc vương, đại
thần, bà la môn, cư sĩ) đều nhập định.
Bên trái : lớp thứ nhất làm Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát với toàn thân màu
xanh hồng, ngồi trên đài sen báu, tay phải ngửa chưởng nâng cái chày Kim Cương Tam
Cổ đặt dựng đứng, cánh tay trái co lại đưa 5 ngón hướng lên trời và co ngón cái đè trên
móng ngón út. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các Vị ấy tên là : Vân Hương
Bồ Tát, Hoa Vương Bồ Tát, Kim Cương Hợp Chưởng Bồ Tát, Hỏa Đầu Thiên Tướng Bồ
Tát, Tiên Tướng Bồ Tát….
Bên phải: lớp thứ nhất làm Liên Hoa Tràng Kim Cương Thủ Bồ Tát với toàn thân
màu xanh, ngồi trên đài sen báu, tay trái cầm viên ngọc Chân Đà Ma Ni (Cintàmani_
Như Ý Châu) được đặt trên đài sen trăm báu, tay phải co ngón giữa tác Ấn Dữ Nguyện.
Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là : Thanh Liên Hoa Bồ Tát, Tam
Cổ Kim Cương Xử Bồ Tát, Nhất Cổ Kim Cương Linh Đạc Bồ Tát…
Bên trái : lớp thứ hai làm Nhật Quang Bồ Tát với toàn thân màu hồng đỏ, ngửa
chưởng trái nâng mặt trời, tay phải cầm hoa Mạn Thù Xích có dạng nở rộ hoặc nở một
nửa hoặc chưa nở, hoặc được làm bằng cánh hoa báu. Ngài có vô lượng số Bồ Tát làm
Thị Giả. Các vị ấy tên là : Trì Hương Lô Bồ Tát, Trì Ma Ha Mạn Thù Xích Hoa Bồ Tát…
Bên phải : lớp thứ hai làm Nguyệt Quang Bồ Tát với toàn thân màu hồng trắng,
ngửa chưởng trái nâng mặt trăng, tay phải cầm hoa sen trắng hồng. Ngài có vô lượng số
Bồ Tát làm Thị Giả. Các vị ấy tên là : Trì Câu Bồ Tát, Trì Câu Linh Bồ Tát…
Phía sau , gần Đức Như Lai làm 10 vị Đệ Tử với 21 hoặc 35 vị La Hán đều có vô
lượng số chúng Thanh Văn làm quyến thuộc. Vị Thượng Thủ đều cầm vật y theo Bản
Hình Khế, nhóm quyến thuộc đều trụ tại Pháp Hình lưu giữ bên phải của Thừa Pháp và
đứng ở hai bên phải trái phía sau của các Ngài.
186
Lại ở phía sau, hai bên phải trái làm vô số Tiên Nhân, Tiên Nữ… dâng rải các loại
hoa theo mùa.
Phía trước Đức Phật, ở hai bên phải trái của Ngoại Viện làm vô số Thiên Chúng
với dung mạo tấu kỹ nhạc. Các vị ấy là : Càn Đạt Bà Nữ với dáng phụng hiến đàn cầm,
Khẩn Na La với dung mạo tấu kỹ nhạc của tự tâm, Ca Lâu La Nữ với dung mạo thổi sáo,
Địa Thiên nữ với dung mạo tấu kỹ nhạc, A Tu La Nữ với dung mạo dâng kỹ nhạc, Ma
Hầu La Già Nữ với dung mạo gõ cái sênh (2 miếng gỗ dùng gõ nhịp) , Đại Ma Lã Thiên
Chúng với dung mạo ca múa.
Tám phương trên dưới của ngoại viện làm 12 chúng Thần Tướng với vô số Chúng
Kim Cương Đồng Tử làm quyến thuộc. Hình tượng của 12 vị Thần Tướng là :
1 ) CUNG TỲ LA là Khả Úy Đại Tướng ở phương Y Xá Na (Hoặc ghi là Phương
Đông Bắc) với thân hình màu vàng, cỡi con cọp, cầm cây kiếm Chiến Trà(Canda) tay
phải nắm quyền đặt ở eo trái
2 ) PHẠT CHIẾT LA là Kim Cương Đại Tướng ở phương Nhân Đạt (Hoặc ghi là
Phương Đông) với thân hình màu xanh, mắt đỏ, cỡi con thỏ, cầm Tam Cổ Bạt Chiết La,
tay trái co ngón Phong (ngón trỏ) ngửa về bên trái.
3 ) MÊ XÍ LA là Hộ Pháp Đại Tướng ở phương A Yết Noa (Hoặc ghi là Phương
Đông Nam) với thân hình màu khói xanh hiện trên ngọn lửa, cỡi con Rồng, cầm cây mâu
trên có lửa rực tỏa quanh hai bàn tay.
4 ) AN NỄ LA là Hộ Tỷ Đại Tướng ở phương A yết Đa (Hoặc ghi là Phương
Nam) với thân hình màu khói vàng trên ngọn lửa, cỡi con rắn, cầm cây búa Chiến Trà,
tay trái nắm quyền duỗi ngón trỏ nân viên ngọc lửa (Hỏa Châu)
5 ) AN ĐỂ LA là Chính Pháp Đại Tướng ở phương Diễm Ma (Hoặc ghi là
Phương Tây Nam) với thân hình màu đỏ, mắt phóng ra ánh điện lửa, tóc như lửa, cỡi con
ngựa Lưỡng Kỳ, tay trái cầm Phạt Nguyệt Lô, tay phải cầm cái gương trên có ánh lửa.
6 ) SAN ĐỂ LA là La Sát Đại Tướng ở phương Niết Ly Kiên Để (Hoặc ghi là
Phương Tây) với thân hình La Sát màu vàng đỏ , cỡi con dê, tay trái cầm cái gương, tay
phải cầm cây kiếm Chiến Trà hoặc cầm Phạt Chỉ Lị.
7 ) NHÂN ĐẠT LA là Đế Sứ Đại Tướng ở phương Niết Ly Để (Hoặc ghi là
Phương Tây Bắc) với thân hình màu vàng, cỡi con gấu, tay trái cầm cây phất trần trắng,
tay phải cầm cái gương soi.
8 ) BẠT Y LA là Lang Long Đại Tướng ở phương Truyền Tào Trà (Hoặc ghi là
Phương Bắc) với thân hình màu trắng, cỡi con chim Kim Xí Điểu, tay trái cầm trái châu
Như Ý, tay phải cầm Kim Cương Đạc.
9 ) MA HẦU LA là Chiết Phong Đại Tướng ở phương Phộc Dữu (Hoặc ghi là
Phương trên) với thân hình màu gió đen (Hắc Phong) cỡi con chó có hình đáng sợ gọi là
Thiên Cẩu , quyền trái duỗi ngón trỏ, tay phải co ngón trỏ.
10 ) CHÂN ĐẠT LA là Chiết Thủy Đại Tướng ở phương Phộc Dữu (hoặc ghi là
Phương dưới) với thân hình màu như nước đen (Hắc Thủy) , cỡi con heo, tay phải cầm
móc câu, tay trái co địa thủy (ngón út và ngón vô danh
11 ) CHIÊU ĐỔ LA là Hộ Thế Đại Tướng hoặc Ma Ni Đại Tướng ở phương Tỳ
Sa Môn (hoặc ghi là phương Tây)với thân hình màu mây đen mùa hạ , cỡi con chuột, tay
phải cầm trái châu Như Ý, tay trái cầm sợi dây.
187
12 ) TỲ YẾT LA là Cần Nhẫn Đại Tướng ở phương Y Xá Na (Hoặc ghi là
phương chủ chốt) với thân hình màu xanh đen, cỡi con bò hoặc con trâu, tay cầm cung tên
báu.
Trước mặt Đức Phật, bên trong được làm các loại chim Ca Lăng Tần Già, Bạch
Hạc. Các hàng thượng thủ của loài chim này diễn nói 5 thứ âm thanh thuyết pháp đều
cùng nhau hót xướng nên có hiệu là Cộng Mệnh Điểu.
Tịnh Lưu Ly Thổ có thể tác pháp Tức Tai .
20/01/1998
188  • Leave a Comment