[fp] Bộ sưu tầm tôn ảnh Phật, Bồ tát

KẾT TẬP 2019

TÔN ẢNH PHẬT

Ảnh Phật Tỳ Lô

Ảnh Phật Thích Ca

Ảnh Phật A Di Đà

Ảnh Phật Dược Sư

Ảnh Phật Di Lặc

Ảnh Phật khác

TÔN ẢNH BỒ TÁT

Ảnh Bồ tát Quan Thế Âm

Ảnh Bồ tát Đại Thế Chí

Ảnh Bồ tát Địa Tạng

Ảnh Bồ tát Văn Thù

Ảnh Bồ tát Phổ Hiền

Ảnh Chuẩn Đề Bồ tát

Ảnh Khổng Tước Bồ tát

Ảnh Hộ Pháp

Ảnh Bồ tát khác

Ảnh Tu Sĩ Phật giáo

Hình ảnh khác