Bộ sưu tập trì niệm Danh hiệu Phật, Bồ tát online


Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát
Nam Mô Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật
Nam Mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi Adi Đà phật

1. Niệm Phật Thích Ca

Nam mô Sa Bà thế giới, Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ, Nhân Thiên giáo chủ, Thiên bách ức Hóa thân. Bản sư Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni Phật
Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni

2. Niệm Phật A Di Đà

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản cũ)

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản 2010)

Tứ tự niệm A DI ĐÀ PHẬT (đã sửa lại audio)

Niệm Phật Kinh Hành – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

3. Niệm Phật Dược Sư

4. Niệm Bồ tát Quan Thế Âm

5. Niệm Bồ tát Địa Tạng

Leave a Comment