Bồ tát Địa Tạng Thánh Đức – Hỏi, đáp

BỒ TÁT ĐỊA TẠNG THÁNH ĐỨC: HỎI – ĐÁP

Lý Viên Tịnh trước thuật tiếng Hoa
Pháp sư Ấn Quang giám định
Dịch tiếng Việt: THÍCH GIÁC NGUYÊN

HỎI: Thánh đản Bồ tát Địa Tạng là ngày nào?
ĐÁP : Ngày 30 tháng 7 âm lịch .
HỎI : Căn cứ vào đâu ?
ĐÁP: Vào triều đại nhà Đường, năm Vĩnh Huy thứ tư. Về phương Đông (Trung Quốc) có nước Tân La (còn gọi là Cao Ly hoặc Triều Tiên ) Thái tử Kim Kiều Giác (Kim Kyo-Gak), sau khi xuất gia, tu theo hạnh Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát, đáp thuyền sang Trung Quốc, đến tỉnh An Huy, lên núi Cửu Hoa có chín đỉnh. Ngồi ngay thẳng ngót bảy mươi lăm năm, Thành đạo vào ngày 30 tháng 7, triều Đường Huyền Tôn khai nguyên năm thứ 16.
(Xin xem phần Bồ tát Địa Tạng Bổn Tích trang 36)
Về sau Ngài lại nhập đại định hai mươi năm nữa. Trong thời gian nhập đại định, tương truyền ngài hiện thân vào những cảnh khổ của Địa ngục để cứu chúng sinh thoát khỏi u đồ. Đến đời vua Đường Chánh Đức
6
năm thứ hai, ngày 30 tháng 7 Âm lịch, Ngài hiển thánh (nhập diệt) khởi tháp. Do đó Bồ tát Địa Tạng ứng thân thành đạo và hiển thánh đều chung một ngày”.
HỎI : Có phải núi Cửu Hoa là Đạo tràng của Bồ tát Địa Tạng?
ĐÁP: Đúng vậy, Đạo tràng núi Cửu Hoa tại huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy. Hằng năm vào tháng bảy, người ta đến cúng dường chiêm bái núi này thật khá đông. Giao thông rất tiện lợi .
HỎI: Tại sao mỗi khi niệm Thánh hiệu, thường gọi Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát?
ĐÁP : Hai chữ Đại nguyện là do từ trong kinh Bổn Nguyện Địa Tạng mà Phật đã tuyên nói. Đời quá khứ, Bồ tát Địa Tạng từng làm con gái của dòng Bà la môn; từng làm con nhà Trưởng giả; từng làm Thánh nữ Quang Mục; từng làm Quốc vương v.v….
Khi làm con gái dòng Bà la Môn, ngài ở trước tháp thờ đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát lời nguyện rộng lớn rằng:
“Con nguyện từ nay đến tận vô số kiếp về sau, sẽ lập ra nhiều phương tiện rộng khắp để hóa độ chúng sanh mắc phải tội khổ, khiến được giải thoát”.
7
Lúc làm con nhà Trưởng giả, ngài ở trước đức Như lai Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh mà phát lời thệ nguyện lớn rằng:
“Từ nay cho đến tận vô số kiếp về sau, con vì tội khổ chúng sanh trong sáu đường, mà lập ra nhiều phương tiện rộng lớn, khiến tất cả chúng sanh được giải thoát, rồi tự thân con mới chứng thành Phật đạo.”
Khi làm Thánh nữ Quang Mục, ngài lại phát thệ:
“Đối trước tượng đức Như lai có ánh mắt tinh khiết như hoa sen (Thanh Tịnh Liên Hoa Mục), con nguyện từ nay mãi đến về sau, trong trăm ngàn vạn ức kiếp, bất cứ thế giới nào có những chúng sanh bị đọa trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và bàng sanh, thì con xin thệ nguyện cứu vớt hết thảy những chúng sanh đó, khiến xa hẳn ba nẽo dữ, tất cả đều được thành Phật, sau đó con mới thành Chánh giác” .
Lúc làm vua một nước, ngài phát nguyện rộng lớn:
“Nếu tôi trước chẳng độ những kẻ bị tội khổ, khiến họ được an vui, chứng quả vị Giác ngộ giải thoát, thì tôi nguyện chưa thành Phật” .
8
Do đó, Bồ tát Địa Tạng trải qua chẳng biết bao nhiêu vô lượng đại kiếp, đã độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Cho đến nay vẫn còn làm vị Bồ tát, chưa chịu lên ngôi Phật. Nguyện lực của Bồ tát, nói đơn giản, chính là độ hết chúng sanh mới thành Chánh giác. Địa ngục chưa trống không, thệ chẳng làm Phật. Như vậy các vị hãy xem nguyện lực của ngài thật là to lớn, há chẳng có gì so sánh được.
Trong các hàng đại Bồ tát, ngài Văn Thù tiêu biểu Đại trí. Ngài Phổ Hiền tiêu biểu Đại hạnh. Ngài Quan Âm tiêu biểu Đại bi. Còn ngài Địa Tạng thì tiêu biểu cho Đại nguyện của chính đức Phật Thích Ca trong pháp hội.
Tại pháp hội, Đức Phật Thích Ca tuyên nói:
“Ta nguyện điều phục chúng sanh cang cường, thệ độ thoát nỗi khổ nơi ác thú. Bồ tát Địa Tạng gìn giữ và ủng hộ đại nguyện của ta, không thể suy nghĩ tính biết hết được”.
HỎI : Nghe nói Bồ tát Địa Tạng chỉ độ chúng sanh trong địa ngục không thôi. Có phải vậy chăng ?
ĐÁP : Trong kinh Bổn Nguyện, Phật nói: “Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh trong cõi Diêm phù đề. Nếu kể những việc lợi ích được nghe
9
hoặc thấy nơi chúng sanh, thì trăm ngàn kiếp nói cũng không hết”. Trong kinh Chiêm Sát, ta thấy Phật lại tuyên nói rất rõ ràng:
-“Từ khi Bồ tát Địa Tạng phát tâm lập nguyện cho đến ngày nay, trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên đã từ lâu, vị Bồ tát này thường cứu độ chúng sanh nơi biển khổ Sa-bà tròn đủ công đức, nương nơi bổn nguyện thần lực tự tại, ứng hiện khắp mười phương. Tuy trở lại phổ độ rộng lớn khắp nơi, thường làm công đức lành ở giữa cõi đời có năm sự nhơ nhiễm. Đó là: kiếp sống mong manh, thấy biết sai lầm, não phiền nghiệp chướng, chúng sanh cang cường và thọ mạng ngắn ngủi, mà giáo hóa làm lợi ích cho hết thảy, rõ thật sâu dày.
Ở trong pháp hội, Bồ tát Địa Tạng có thân tướng đoan nghiêm, uy đức thù thắng, chỉ trừ đức Như lai, không ai có thể sánh được. Lại nữa, sự nghiệp hóa độ của Bồ tát Địa Tạng phủ trùm khắp cả thế giới Sa-bà, ngang với Bồ tát Quan Thế Âm, các vị đại Bồ tát khác chẳng thể sánh kịp. Vì do nơi sức thệ nguyện của ngài, nên hết thảy mọi mong cầu của chúng sanh đều chóng được thoả mãn, chuyển hóa được nghiệp tội nặng nề của chúng sanh, dứt trừ các chướng ngại, liền được an ổn” .
10
Điều đó khi mới xem qua, người đời cho là đức Địa Tạng chỉ độ chúng sanh nơi địa ngục mà không quan hệ gì đến cảnh giới nhân đạo hiện tiền, khởi nghĩ như vậy, có phải là sự sai lầm rất lớn chăng ?
Kinh nói: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả”. Cứu quả cố nhiên là điều tất yếu, nhưng ngăn ngừa gây nhân lại càng thêm cần gấp. Bởi vì nhân duyên nghiệp tội của chúng sanh trong loài người cứ mãi tạo ra mười điều ác, sau khi chết ắt phải chịu quả khổ ở địa ngục. Bồ tát Địa Tạng còn chưa cứu vớt hết những người đã khổ đọa ở địa ngục, huống chi là kẻ sắp đọa ư ?
HỎI : Tôi lại nghe rằng công đức ích lợi của Bồ tát Địa Tạng vượt cao hơn các hàng đại Bồ tát khác, có phải vậy chăng ?
ĐÁP : Các vị đại Bồ tát phần nhiều là Cổ Phật tái lai, vốn không cao thấp. Nhưng vì pháp duyên của chúng sanh từ nhiều kiếp đến nay đã kết với nhau không khỏi có sâu, có cạn; Bồ tát Địa Tạng ở thế giới này có nhân duyên rất lớn. Sở dĩ đức Thế tôn tán thán ngài Địa Tạng hơn hết, là để khiến cho chúng sanh có lòng tin bền chắc và được nhiều lợi ích. Do vậy, trong kinh Thập Luân, Phật nói :
11
“Giả sử có người ở vào thời đức Di Lặc cùng với Diệu Cát Tường ( Văn Thù ), Quán Tự Tại ( Quan thế Âm), và
Phổ Hiền là những bậc Bồ tát thượng thủ….
Nếu có người chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng, lễ bái, cúng dường các vị Đại Bồ tát ở nơi trăm kiếp mong cầu được như ý nguyện. Chẳng bằng có người khoảng một bữa ăn mà chí tâm quy y xưng danh, niệm tụng lễ bái cúng dường Bồ tát Địa Tạng, các điều nguyện cầu, mau được thành tựu đầy đủ. (Trung lược) Như thế bậc Đại sĩ vì muốn thành thục cho chúng hữu tình, mà từ lâu nỗ lực tu hành kiên trì nguyện lực rộng lớn và lòng Từ bao la, dõng mãnh tinh tấn hơn các vị Bồ tát khác. Bởi vậy các người nên cúng dường”.
Trong kinh Bổn Nguyện cũng nói :
“Bồ tát Địa Tạng có nhân duyên rất lớn ở nơi cõi Diêm-phù-đề. Như các vị đại Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình cứu độ trong sáu đường, nhưng nguyện lực các ngài có lúc cũng còn chưa tròn. Còn Bồ tát Địa Tạng phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải vô số kiếp nhiều như số cát trong trăm ngàn ức sông Hằng, thật không cùng tận.
12
HỎI : Chúng ta thờ phụng và cúng dường Bồ tát Địa Tạng, rốt ráo được công đức ích lợi như thế nào?
ĐÁP : Công đức ích lợi của việc phụng thờ và cúng dường Bồ tát Địa Tạng nói không thể hết được.
HỎI : Những sự lợi ích nào được thấy rõ nhất ?
ĐÁP : Phàm muốn cầu phước huệ nơi Bồ tát không thể không cầu được ở đời hiện tại này. Chẳng hạn như xuất ngoại, du lịch, mới sanh con trai, con gái và bịnh nặng, bệnh dữ, tất cả đều được linh ứng hiệu nghiệm .
HỎI : Trong lúc đi xa, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có những ích lợi gì ?
ĐÁP: Trong kinh Bổn Nguyện nói : “Nếu có chúng sanh nào vào trong núi rừng, hoặc qua sông biển, hoặc gặp lũ lụt, hoặc đi trên đường hiểm trở, trước khi đi hãy niệm danh hiệu Bồ tát một vạn lần, sẽ được các vị thổ địa, quỷ thần theo hộ vệ, tránh gặp điều hiễm hại”.
HỎI : Người khi mới sanh con trai, con gái, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng được lợi ích gì ?
ĐÁP : Kinh nói: “Nếu có người mới sinh con trai hay con gái, nội trong bảy ngày phải tụng kinh Bổn Nguyện
13
này và niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng một vạn lần, thì đứa bé mới sinh ra đó, nếu có mang lấy tội vạ đời trước cũng được trừ diệt, nó sẽ an ổn, vui vẻ, dễ nuôi lại thêm hưởng phước sống lâu”.
HỎI: Người mắc bịnh nặng, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có được lợi ích gì ?
ĐÁP : Kinh nói : “ Nếu có chúng sanh nào khi căn mạng sắp hết, nghe được một câu danh hiệu Bồ tát thoáng qua lỗ tai, thì sau khi chết xa hẳn nỗi khổ nơi ba đường ác. Lúc đó như cha mẹ, quyến thuộc bà con, vì người bịnh đem nhà cửa, tiền bạc, của quý, y phục mà tô đắp hoặc vẽ hình tượng Bồ tát Địa Tạng. Hoặc làm cho người mắc bịnh nặng trước khi mạng chung được mắt thấy, tai nghe việc làm này, thời nghiệp báo của họ khiến được trừ khỏi, được sống lâu hơn. Còn như căn mạng người đó đã dứt, nhân vì nghiệp tội phải đọa địa ngục, liền khiến cho nghiệp chướng của họ được tiêu trừ và được sanh về cõi trời, cõi người, hưởng vui thắng diệu”.
HỎI : Người mắc bịnh dữ, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có được lợi ích gì ?
ĐÁP : Kinh nói : “ Nếu có chúng sanh nào đau nằm liệt mãi trên giường, cầu sống không được, muốn chết
14
không xong. Lại ban đêm thường nằm mộng thấy quỷ dữ hiện ra, hoặc thấy người thân thuộc đã khuất, hoặc lạc vào đường hiểm nạn, hoặc đi cùng với quỷ thần, lâu ngày bệnh càng xấu tệ, trong giấc ngủ kêu réo sầu khổ. Đây đều là do nơi nghiệp đạo luận đối chưa định được nặng hay nhẹ, nên hoặc là khó chết, hoặc là khó lành.
Vì vậy phải đối trước tượng chư Phật và Bồ tát lớn tiếng mà đọc tụng kinh này một lượt. Hoặc lấy đồ vật riêng của người bịnh thường ưa thích, như y phục, trang sức quý giá, ruộng vườn, nhà cửa v.v…đứng trước người bịnh lớn tiếng nói rằng:“ Chúng tôi Họ tên……. nay vì người bịnh này, đối trước Kinh tượng,
đem tất cả tiền bạc của cải, dùng để bố thí cúng dường, ấn tống Kinh sách, hoặc tôn tạo hình tượng Phật và Bồ tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc thắp cúng đèn dầu, hoặc dâng hiến vào của thường trụ (Tam bảo)”.
Xướng lên như vậy ba lần để cho người bịnh được nghe rõ. Như người bịnh hơi thở đã dứt, thì từ một ngày cho đến bảy ngày, cứ lớn tiếng tụng đọc kinh này. Sau khi người đó mạng chung, dù cho đời trước có gây tội nặng cũng được thoát khỏi hẵn” .
15
HỎI : Trong mỗi tháng có mười ngày chay lạt, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng vào những ngày này được lợi ích như thế nào ?
ĐÁP : Được rất nhiều. Kinh nói: “Chúng sanh nơi cõi
Nam Diêm-phù-đề, tức thế giới này, mỗi cử chỉ động niệm không chi là chẳng phải nghiệp, (huống gì kẻ
buông lung làm ác ).
Mỗi tháng, mười ngày chay là mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, nên đối trước tượng Phật và Bồ tát, tụng đọc kinh Bổn Nguyện Địa Tạng một lần, thì trong khoảng một trăm do tuần, chung quanh chỗ ở, được xa lìa các tai nạn. Còn chính người trong nhà đó, không luận già trẻ lớn bé, hiện tại hoặc sau này đều không gặp hẳn các cảnh khổ dữ, không mắc phải bịnh tật bất ngờ, mọi sự ăn mặc đều dư dật”.
HỎI: Theo truyền thuyết, ngài Địa Tạng tu hành đến cảnh giới đại nguyện viên thông, chứng Như Lai tạng tánh; Kinh Thập Luân nói Bồ tát Địa Tạng khi sắp đến pháp hội, mọi người hiểu biết thêm nhiều sức mạnh, như lực sĩ có thân nặng khó cất nổi. Vậy thì người ở nhà và làm việc đồng áng, thờ cúng Bồ tát Địa Tạng có lợi ích lớn phải không?
16
ĐÁP: Đúng vậy, kinh Bổn nguyện nói:
“Tại khu đất mình ở, tìm chỗ sạch sẽ về phía Nam, dùng đất, đá, tre gỗ làm cái trang thờ. Trong đó, đắp vẽ hình tượng Bồ tát Địa Tạng, hoặc dùng vàng bạc, đất đá, cây gỗ, tạo tượng, đốt hương cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen, thì chỗ người đó ở được mười điều lợi ích:
1. Đất cát mầu mỡ.
2. Nhà cửa vĩnh an .
3. Kẻ thác sanh Thiên.
4. Người còn lợi ích.
5. Mong cầu toại ý.
6. Khỏi nạn nước lửa.
7. Trừ sạch hư hao.
8. Dứt hẳn ác mộng.
9. Ra vào thần hộ.
10. Thường gặp Thánh nhân.
HỎI: Xin nói thêm về sự lợi ích mà người làm việc đồng áng thờ cúng Bồ tát Địa Tạng.
ĐÁP: Kinh Thập Luân nói: “Tùy theo chỗ ở, nếu các loài hữu tình, lấy các hạt giống trồng nơi ruộng hoang, hoặc ruộng đã cày xới thuần thục. Dẫu siêng năng chăm sóc, hoặc không chăm sóc thời vụ, như chí tâm xưng danh, niệm tụng, quy kính, cúng dường Địa Tạng Đại Bồ tát,
17
thì người thiện nam đó được công đức vi diệu và định lực oai thần, khiến cho tất cả cây trái của họ được mùa tươi tốt. Tại sao vậy? Vì Thiện nam này đã từng trải qua vô lượng vô số đại kiếp, ở nơi vô lượng vô số chư Phật, Thế tôn, phát thệ nguyện lớn tinh tiến bền chắc.
Do nguyện lực này vì muốn thành thục các chúng hữu tình như thế, nên thường gìn giữ trông nom tất cả đại địa, thường gìn giữ trông nom tất cả hạt giống, thường khiến cho các loài hữu tình tùy ý thọ dụng. Sức oai thần của người thiện nam đó như thế, thường khiến tất cả cỏ cây, râu rễ, mầm thân, cành lá, hoa quả đều sinh trưởng khắp mặt đất. Được mùa nhuận trạch. Các loại cây thuốc, lúa đậu, mầm giá, hoa quả đều thật tươi tốt, mềm đẹp, hương thơm thanh khiết.
HỎI : Xin nói rộng thêm về lợi ích việc phụng thờ đức Bồ tát Địa Tạng.
ĐÁP: Kinh Bổn nguyện nói: Nếu có chúng sanh nào thấy hình tượng Địa Tạng, và nghe Kinh Bổn Nguyện này, cho đến tụng đọc. Dùng hương hoa, món ăn, thức uống, y phục, của cải trân quý mà bố thí, cúng dường, ngợi khen, chiêm lễ, sẽ được 28 điều lợi ích :
1. Trời rồng che chở.
18
2. Quả lành thêm lớn .
3. Tu nhân hạnh Thánh.
4. Tâm Giác chẳng lui.
5. Ăn mặc đầy đủ.
6. Chẳng mắc bịnh tật .
7. Khỏi nạn nước lửa .
8. Không bị trộm cướp .
9. Người thấy kính phục .
10. Quỷ thần hộ trì .
11. Sau chuyển thân trai
12. Làm con quý tộc.
13. Thân tướng xinh đẹp.
14. Thường sanh cõi trời .
15. Làm bực vua chúa .
16. Trí sáng, mạng thông .
17. Mong cầu toại nguyện .
18. Quyến thuộc hoà vui .
19. Các nạn tiêu diệt .
20. Trừ hẵn nghiệp chướng .
21. Đi lại hanh thông .
22. Đêm mộng an lành .
23. Tiên linh khỏi đọa.
24. Sanh ra hưởng phước.
25. Chư Thánh ngợi khen .
26. Lợi căn sáng suốt .
27. Giàu lòng Từ mẫn .
28. Rốt ráo thành Phật .
19
HỎI : Phát đạo tâm và cúng dường Bồ tát Địa Tạng, lợi ích có được lớn hơn chăng?
ĐÁP : Có chứ, Kinh nói: Nếu có Thiện nam, Tín nữ nào muốn phát lòng Từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu chứng Vô thượng Bồ đề, muốn ra khỏi ba cõi. Những người đó thấy hình tượng, nghe danh hiệu Bồ tát Địa Tạng; Chí tâm quy y, cúng dường, chiêm lễ, thì chỗ nguyện cầu mau được thành tựu”.
HỎI : Ngoài sự lợi ích do thờ cúng Bồ tát Địa Tạng còn có thể vâng làm điều gì thêm không?
ĐÁP : Còn nhiều lắm. Như có thể đọc kinh Bổn Nguyện Địa Tạng các phẩm thứ sáu, phẩm thứ mười một cho đến phẩm thứ mười ba .
HỎI : Bồ tát Địa Tạng có hay không có sự tích linh cảm?
ĐÁP : Trong Tục tạng nói rất nhiều. Vào Triều đại nhà Tống thường ghi chép cẩn thận sự linh nghiệm về hiện tượng Bồ tát Địa Tang. Chúng ta có thể gom một số đặc biệt trong sách Bổn Tích Bồ Tát Địa Tạng Linh Cảm. Dĩ nhiên không thể hoàn toàn ghi hết được.
HỎI : Danh hiệu Bồ tát Địa Tạng và danh hiệu Bồ tát Địa Tạng Vương có khác nhau không ?
20
ĐÁP ; Không khác, tất cả có thể niệm như nhau. Các kinh phần nhiều đề danh hiệu Bồ tát Địa Tạng. Chỉ có kinh Đại Thừa Bổn Sanh Tâm Địa Quán mới đề danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát.
HỎI: Các loại kinh nào nói về Bồ tát Địa Tạng?
ĐÁP : Có kinh Bổn Nguyện Địa Tạng, kinh Thập Luân, kinh Chiêm Sát, cho đến trong kinh Kim Cương Tam Muội, kinh Đại Tập Tu Di Tạng cũng đều có giảng thuyết đề cập đến. Các kinh nói đến danh hiệu Bồ tát Địa Tạng không phải ít đâu. Bình thường, đa số đều tụng kinh Bổn Nguyện Địa Tạng. Đại sư Linh Thăng có soạn ra khoa chú, gần đây ông Hồ Trạch Phạm viết ra văn Bạch thoại giảng giải khá tốt. Kinh Chiêm Sát là của Bồ tát Địa Tạng tuyên nói, Đại sư Ngẫu Ích soạn .
HỎI: Sự trước tác và dịch thuật liên quan đến Bồ tát Địa Tạng có bao nhiêu chủng loại có thể đọc tụng ?
ĐÁP : Đại sư Ngẫu Ích làm ra sách Lễ Tán Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện Nghi và Chiêm Sát Hành Pháp, dĩ nhiên rất tốt. Cho đến người gần đây là Pháp sư Hoằng Nhất biên soạn cuốn Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan. Lư Thế Hầu vẽ tranh tán thán sự tích Bồ tát Địa Tạng ở núi Cửu Hoa. Pháp sư Ấn Quang xem xét sửa chữa ghi bài chí tại Cửu Hoa Sơn, bài ký của ông Uông
21
Phụng Trì nói về một kiếp quá khứ Bồ tát Địa Tạng cứu mẹ, và trong sách của ông Hòa Quật Biên chép về Bổn Tích Bồ Tát Địa Tạng Linh Cảm v.v….toàn bộ có thể xem đọc, tham khảo.
HỎI : Ngài là một Cư sĩ, thường tụng kinh Bổn Nguyện Địa Tạng. Xin nói rõ cảm tưởng về kinh này.
ĐÁP : Chúng ta đọc Kinh Bổn Nguyện đến phẩm Chúng Sanh Nghiệp Duyên, trước hết phải biết nghiệp duyên của chúng sanh là quan trọng. Đọc đến phẩm Chúc Lũy Nhơn Thiên (dặn dò cứu độ Trời người ) phải biết lòng Từ bi của Chư Phật và các vị Bồ tát rất sâu rộng. Đọc đến phẩm Thần Thông Trên Cung Trời Đạo Lợi, phải biết Bồ tát Địa Tạng phát nguyện rất lớn. Chúng ta đang sống ở kiếp vận có nhiều đại nạn xảy ra. Chỉ nên chí thành quay về kính ngưỡng Đại nguyện Bồ tát Địa Tạng mà thôi .
HỎI : Bồ tát Địa Tạng có dạy chúng ta pháp môn nào thiết thực để tu hành chăng?
ĐÁP : Có, Ngài dạy chúng ta luôn luôn niệm Phật. Sống vào thời kỳ mạt pháp, cần phải lấy pháp môn Niệm Phật làm tối ổn. Trong phẩm Xưng Danh Hiệu Phật của Kinh Bổn Nguyện, cố nhiên có liệt rõ danh hiệu Chư Phật. Vả lại trong kinh Thập Luân đã nói rõ ràng:
22
“ Đương sinh tịnh Phật quốc, Đạo sư chi sở cư ”, nghĩa là nên sanh về cõi Phật, là chỗ ở của bậc Đạo sư .
Trong Kinh Chiêm Sát cũng nói:“ Nếu ai muốn sinh về cõi nước thanh tịnh nào, cần nên chuyên chú tụng niệm theo danh hiệu của một đức Phật làm giáo chủ ở thế giới đó, lòng không loạn tưởng. Quán sát như trên, quyết định được sanh về cõi Phật thanh tịnh đó”.
Vì thế Pháp sư Ngẫu Ích soạn bài văn Phát nguyện trong pháp hành trì ở kinh Chiêm Sát như sau:
“Khi bỏ thân này. Nguyện sanh cõi Phật. Gặp A Mi Đà. Hầu gần chư Phật. Được Phật quán đảnh. Thọ ký cho rồi. Trở lại cõi trần. Độ khắp quần mê, Đồng về chơn tánh”.
HỎI : Bồ tát Địa Tạng đã phát thệ nguyện rộng lớn như thế, tại sao nghiệp duyên của chúng sanh vẫn còn sâu nặng?
ĐÁP : Xem rõ Kinh Bổn Nguyện từ phẩm thứ ba đến phẩm thứ năm. Trong đó Bồ tát Địa Tạng từng nêu sự lý nhân quả báo ứng, những chúng sanh chiêu cảm quả báo ở địa ngục, tất cả giảng nói rất rõ ràng tinh tế.
23
Các hàng tội nhơn, Bồ tát đối với họ mà nói mỗi loại tội báo. Nếu chẳng hối ngộ ắt phải rơi vào địa ngục để chịu khổ. Trong nhiều loại địa ngục có địa ngục Vô Gián là đau khổ hơn hết. Bởi vì chịu khổ không lúc nào ngừng nên gọi là Vô Gián; Dung chứa dù một người hay nhiều người, thân cũng đều đầy chật cả ngục, nên gọi là Vô Gián; Những hình phạt liên miên chịu khổ mãi, nên gọi là Vô Gián.
HỎI: Các loại tội nào đáng đọa vào địa ngục Vô gián?
ĐÁP: Một là ăn ở bất hiếu hoặc giết hại cha mẹ.
Hai là, làm thân Phật ra máu (hoặc vô cớ hủy hoại hình tượng Phật), Hủy báng Tam bảo, không tôn kính kinh điển.
Ba là xâm tổn của thường trụ Tam Bảo, xúc phạm đến Tăng Ni. Hoặc trong chùa buông lung phóng túng làm sự dâm loạn. Hoặc giết hoặc hại các loài sanh vật.
Bốn là làm thầy Sa môn mà tâm chẳng phải Sa môn, lạm phá tiêu hoang của thường trụ. (Chẳng hạn lấy tiền Tam Bảo mua sắm riêng cho mình, cho gia đình mình. Đút lót cửa quyền cầu danh lợi, cờ bạc rượu chè, tiêu xài hoang phí), dối gạt hàng cư sĩ tại gia, vi phạm giới luật, tạo nhiều điều tội ác.
Năm là trộm cắp của chùa như tiền bạc, vật dụng, lúa gạo, các thức ăn uống, y phục v.v…cho đến không
24
cho mà lấy một vật. Những kẻ đó phải đọa vào địa ngục Vô Gián, không lúc nào mong ra khỏi được.
HỎI : Làm thế nào để biết lòng Từ bi sâu rộng của chư Phật và Bồ tát?
ĐÁP : Đức Phật Thích-ca tại cung trời Đao Lợi, duỗi cánh tay sắc vàng xoa đảnh của trăm ngàn vạn ức hóa thân Bồ tát Địa Tạng phán bảo: “Ta trải qua vô số kiếp nhọc nhằn độ thoát cho những chúng sanh cang cường đầy tội khổ, khó khai hóa như thế. Ngoài ra có kẻ chưa điều phục được, phải tùy nghiệp thọ báo. Nếu chúng bị đọa vào nẻo ác, chịu nhiều nỗi thống khổ, thì ông nên nghĩ nhớ đến ta tại cung trời Đao Lợi, đã ân cần phó chúc cho ông mà gắng độ chúng sanh trong cõi Sa-bà này cho đến lúc đức Di Lặc ra đời, đều được rốt ráo giải thoát, xa hẳn các khổ, gặp Phật thụ ký”.
Trong phẩm Chúc Lũy Nhơn Thiên, đức Phật lại xoa đảnh Bồ tát Địa Tạng, khen ngợi Thần lực của Bồ tát không thể nghĩ bàn; Từ bi không thể nghĩ bàn; Biện tài không thể nghĩ bàn. Và ngài cũng thành thực ân cần đem các hàng trời người và các chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa, chưa ra khỏi ba cõi, mà phó chúc cho Bồ tát Địa Tạng. Nếu có hàng trời người nào trồng chút ít căn lành ở nơi Phật pháp, thì được Bồ tát chở che, dạy bảo, làm cho căn lành được tăng trưởng, không để họ
25
thoái mất tâm Bồ đề. Nếu có kẻ đọa lạc nơi nẻo dữ, chỉ biết niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ tát, hoặc tụng một câu, một bài kệ, kinh điển Đại thừa, Bồ tát nên dùng phương tiện thần lực khiến cứu thoát tội khổ, hiện vô biên thân đập tan địa ngục, khiến họ được sinh lên cõi trời hưởng sự vui sướng. Bồ tát Địa Tạng mỗi mỗi lời đều nói rằng: “Nguyện xin đức Thế Tôn chớ đem lòng lo lắng”. Do đó ta có thể thấy lòng Từ bi của chư Phật và Bồ tát rất sâu nặng.
HỎI : Ý nghĩa của sự phó chúc như thế nào ?
ĐÁP : Ý nghĩa của sự phó chúc vô cùng quan trọng. Vì tất cả chúng sanh chịu tội khổ ở đời hiện tại và vị lai đều được đức Thế tôn phó chúc, nên tất cả được gom vào sức Bi nguyện của Bồ tát Địa Tạng. Nhờ đó tất cả chúng sanh đã tự biết chỗ quy ngưỡng. Những chúng sanh mà Phật chưa độ hết, sẽ được ngài Địa Tạng độ. Vì hạnh nguyện của đức Thế tôn cũng là hạnh nguyện của Bồ tát. Lòng từ hộ của Bồ tát cũng là lòng từ hộ của đức Thế Tôn, cho nên được Bồ tát Địa Tạng cứu giúp. Nói khác, là có thể xem Bồ tát Địa Tạng như Phật vậy.
HỎI : Còn ý nghĩa nào khác không?
ĐÁP : Còn, phàm người phát tâm đại Bồ đề, há chẳng giống với Bồ tát Địa Tạng vâng chịu sự chúc lũy sao?
26
HỎI : Tôi nay rất cảm kích vui mừng xiết bao! Nhờ vậy, tôi đã biết chỗ về nương. Tôi nguyện mỗi ngày kính lễ Bồ tát Địa Tạng. Xin ông có thể vì tôi soạn một bài văn phát nguyện hồi hướng được không?
ĐÁP : Được, tốt lắm. Tôi đã biên soạn một bài kệ: Lễ Địa Tạng Bồ Tát Phát Nguyện Hồi Hướng, mọi người có thể áp dụng được như sau:
“Một lòng quy mạng, Đại từ bi phụ.
Công đức lồng lộng, nói không cùng tận.
Nhẫn an chẳng động, ví như đại địa.
Lặng suy sâu kín, ví như bí tạng.
Thường ban trí huệ, như bánh xe quay.
Giữ giới bền chắc, như núi Diệu cao.
Tinh tiến khó hoại, như Kim cương qúy.
Trí huệ rộng sâu, ví như biển cả.
Chúng sanh uế chướng, rất nặng rất sâu.
Địa Tạng rộng thương, chẳng chán chẳng bỏ.
Giúp các sợ hãi, như thân như bạn.
Phòng các oán địch, như hào như thành .
Chém giặc phiền não, ví như kiếm thần.
Giúp mọi khó nguy, ví như cha mẹ.
Trẻ nhỏ ốm yếu, cha thêm yêu mến.
Con cái hư hỏng, mẹ nặng lòng thương.
Đệ tử Họ tên …………nhân duyên sâu thẳm.
Thệ lấy thân tâm, thờ đức Địa Tạng.
27
Phục nguyện hoằng từ, thường Giác ngộ con.
Khiến con niệm niệm, nhớ tâm Bồ đề.
Quyết sanh Tây phương, gần Phật Mi Đà,
Nhân sức bổn nguyện, hóa độ hữu tình.
Tùy vô số kiếp, chỗ mắc tội đọa.
Thay khổ chúng sanh, khiến thành Chánh giác.
Chúng sanh độ hết, mới chứng Bồ đề.
Địa ngục chưa rỗng, thệ không thành Phật.
Tận đời vị lai, chẳng hề nhàm chán.
Núi có thể dời, nguyện con chẳng đổi.
Phước nghiệp đã tu. Sám hối phát nguyện.
Từng chút căn lành, thể đồng pháp giới.
Mỗi mỗi hồi hướng, cho khắp muôn loài.
Tất chứng chân thường, về cõi Tịch quang.”
Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Bồ tát .  • Leave a Comment