Bộ Vị Trí: Tam Đề Vị Trí – Tam Đề Đạo Thành Cảnh (maggārammaṇattikaṃ)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

TAM ÐỀ HỮU NHÂN KIẾN ÐẠO ƯNG TRỪ

TAM ÐỀ ÐẠO THÀNH CẢNH (maggārammaṇattikaṃ)

PHẦN LIÊN QUAN (paṭiccavāro)

THUẬN TÙNG

[1768] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, một uẩn liên quan ba uẩn, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành cảnh và pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

[1769] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành nhân, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành nhân, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành nhân, hai uẩn …

[1770] Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành nhân liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

[1771] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng.

[1772] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành nhân liên quan một uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

[1773] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do cảnh duyên … do trưởng duyên … do vô gián duyên … do đẳng vô gián duyên … do câu sanh duyên … do hỗ tương duyên … do y chỉ duyên … do cận y duyên … do tiền sanh duyên … do trùng dụng duyên … do nghiệp duyên … do vật thực duyên … do quyền duyên … do thiền na duyên … do đồ đạo duyên … do tương ưng duyên … do bất tương ưng duyên … do hiện hữu duyên … do vô hữu duyên … do ly khứ duyên … do bất ly duyên …

[1774] Trong nhân có mười bảy cách; trong cảnh, trưởng, vô gián, đẳng vô gián, câu sanh, hỗ tương, y chỉ, cận y, tiền sanh, trùng dụng, nghiệp, vật thực, quyền, thiền na, đồ đạo, tương ưng, bất tương ưng, hiện hữu, vô hữu, ly khứ, bất ly có mười bảy cách. Nên tính toán như vậy.

ÐỐI LẬP

[1775] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân có đạo thành cảnh, hai uẩn …

[1776] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh và pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

[1777] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân liên quan các uẩn có đạo thành nhân.

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân.

Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân.

[1778] Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành trưởng; ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân liên quan các uẩn có đạo thành trưởng.

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành trưởng.

[1779] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng … do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

[1780] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng sanh khởi do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng.

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng … Trưởng có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng.

Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng … do phi trưởng duyên: Trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng.

[1781] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi tiền sanh duyên … do phi hậu sanh duyên. Ðầy đủ cả hai câu.

[1782] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh … bằng phi trùng dụng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh, hai uẩn …

[1783] Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành trưởng … … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn…

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành trưởng, hai uẩn …

[1784] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn…

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng … do phi trùng dụng duyên: ba uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan một uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng, hai uẩn …

[1785] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành cảnh liên quan các uẩn có đạo thành cảnh.

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành cảnh.

Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành cảnh… do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành cảnh.

[1786] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân sanh khởi do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành nhân liên quan các đạo có uẩn thành nhân.

Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân … do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân.

Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành nhân … do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành nhân.

[1787] Pháp có đạo thành trưởng liên quan pháp có đạo thành trưởng … do phi nghiệp duyên: Tư có đạo thành trưởng liên quan các uẩn có đạo thành trưởng, có năm vấn đề.

[1788] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng … do phi nghiệp duyên. Trong phần đầu tấu hợp có ba câu.

[1789] Pháp có đạo thành nhân liên quan pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng sanh khởi do phi nghiệp duyên. Trong phần tấu hợp thứ hai có ba vấn đề.

[1790] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi quả duyên. Nên làm đầy đủ.

[1791] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi đồ đạo duyên: ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân có đạo thành cảnh, hai uẩn …

[1792] Pháp có đạo thành cảnh liên quan pháp có đạo thành cảnh sanh khởi do phi bất tương ưng duyên, nên làm đầy đủ. Nhất định là cõi vô sắc.

[1793] Trong phi nhân có một cách; trong phi trưởng có mười bảy cách; trong phi tiền sanh có mười bảy cách; trong phi hậu sanh có mười bảy cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có mười bảy cách; trong phi quả có mười bảy cách; trong phi đồ đạo có một cách; trong phi bất tương ưng có mười bảy cách. Nên tính toán như vậy.

THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP

[1794] Trong phi trưởng từ nhân duyên có mười bảy cách; trong phi tiền sanh … mười bảy cách; trong phi hậu sanh … mười bảy cách; trong phi trùng dụng; trong phi nghiệp … chín cách; trong phi quả, trong phi bất tương ưng … mười bảy cách. Nên tính toán như vậy.

ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

[1795] Trong cảnh từ phi nhân duyên có một cách; trong vô gián … một cách; trong đẳng vô gián … một cách. Tóm lược. Tất cả đều một cách. Trong thiền na, trong tương ưng, trong bất tương ưng, trong vô hữu, trong ly khứ, trong bất ly … một cách. Nên tính toán như vậy.

DỨT PHẦN LIÊN QUAN.

Phần câu sanh (sahajātavāro), phần Duyên sở (paccayavāro), phần Y chỉ (nissayavāro), phần Hoà hợp (saṃsaṭṭhavāro), phần Tương ưng (sampa-yuttavāro), đều giống như Phần Liên quan (paṭiccavāro).

PHẦN YẾU TRI (pañhāvāro)

THUẬN TÙNG

[1796] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng nhân duyên: các nhân có đạo thành cảnh trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên … trùng …

[1797] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng nhân duyên: các nhân có đạo thành cảnh trợ các uẩn có đạo thành trưởng tương ưng bằng nhân duyên.

[1798] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng nhân duyên … trùng … Nên làm thành mười bảy câu yếu tri theo cách thức này.

[1799] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo phản khán tâm đạo; dùng tha tâm thông biết tâm của người hữu tâm có đạo thành nhân; các uẩn có đạo thành nhân trợ cho Tha Tâm Thông, trợ cho Túc Mạng Thông, trợ cho Vị Lai Phần Thông, trợ cho tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1800] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1801] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1802] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1803] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo; dùng Tha Tâm Thông biết tâm của người hữu tâm có đạo thành trưởng; các uẩn có đạo thành trưởng trợ Tha Tâm Thông, trợ Túc Mạng Thông, trợ Vị Lai Phần Thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1804] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1805] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo; dùng Tha Tâm Thông biết tâm của người hữu tâm có đạo thành nhân, có đạo thành trưởng; các uẩn có đạo thành nhân có đạo thành trưởng trợ Tha Tâm Thông, trợ Túc Mạng Thông, trợ Vị Lai Phần Thông, trợ tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1806] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1807] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1808] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên. chỉ là câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh trợ các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[1809] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên: Chỉ là câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh trợ các uẩn tương ưng có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1810] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ là câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh trợ các uẩn tương ưng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1811] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân bằng trưởng duyên. Chỉ là câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành nhân trợ các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[1812] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên. Chỉ là cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1813] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên: có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

Câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành nhân trợ các uẩn tương ưng có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1814] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1815] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng. Chỉ có câu sanh: Trưởng có đạo thành nhân trợ các uẩn tương ưng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1816] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất đạo bèn phản khán … trùng …

Câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[1817] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán … trùng …

Câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên.

[1818] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành nhân bằng trưởng duyên.

[1819] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo … trùng …

Câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1820] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1821] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên.

[1822] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1823] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1824] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo bèn phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1825] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành nhân bằng trưởng duyên.

[1826] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: các bậc Thánh sau khi xuất khỏi tâm đạo … trùng …

Câu sanh trưởng: Trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1827] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: các bậc Thánh xuất tâm đạo rồi phản khán … trùng …

[1828] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên. Chỉ có câu sanh trưởng: Pháp trưởng có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ các uẩn tương ưng có đạo thành nhân có đạo thành trưởng bằng trưởng duyên.

[1829] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh kế sau bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ các uẩn có đạo thành cảnh bằng vô gián duyên.

[1830] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh kế trước trợ các uẩn có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ các uẩn có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên.

[1831] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên; tâm khai môn trợ các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên.

[1832] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên.

[1833] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh kế sau bằng vô gián duyên.

[1834] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên.

[1835] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh kế sau bằng vô gián duyên.

[1836] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên.

[1837] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng vô gián duyên: các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng kế sau bằng vô gián duyên.

[1838] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng đẳng vô gián duyên, giống như vô gián duyên.

… Bằng câu sanh duyên … bằng hỗ trương duyên … bằng y chỉ duyên. Nên làm thành mười bảy câu yếu tri trong cả ba duyên.

[1839] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1840] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1841] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1842] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân bằng cận y duyên. Chỉ có thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo bằng cận y duyên. Tóm lược. Tâm tam đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1843] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cận y duyên. Chỉ có cảnh cận y: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo rồi phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1844] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm Nhị Ðạo … tâm Tam Ðạo trợ tâm Tứ Ðạo bằng thường cận y duyên.

[1845] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Chỉ có cảnh cận y: các bậc Thánh khi xuất tâm đạo rồi phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1846] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Chỉ có thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo … trùng … bằng cận y duyên.

[1847] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo … tâm tam đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên; tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1848] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1849] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng cận y duyên. Chỉ có Thường cận y: tâm sơ đạo … trùng … trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1850] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1851] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Chỉ có Thường cận y: tâm sơ đạo … trùng … trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1852] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1853] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1854] Các pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Có vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm phản khán trợ tâm phản khán bằng cận y duyên.

[1855] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cận y duyên. Chỉ có cảnh cận y: các bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo rồi phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1856] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng cận y duyên. Chỉ có thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo … tâm tam đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1857] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo … tâm tam đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1858] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Chỉ có cảnh cận y: các bậc Thánh khi xuất tâm Ðạo rồi phản khán tâm đạo một cách khăng khít.

[1859] Các pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên. Chỉ có thường cận y: tâm sơ đạo trợ tâm nhị đạo … tâm tam đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1860] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng trùng dụng duyên: các uẩn có đạo thành cảnh kế trước trợ các uẩn có đạo thành cảnh kế sau bằng trùng dụng duyên.

[1861] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng trùng dụng duyên. Giống như vô gián duyên, nên làm thành chín câu yếu tri, không nên làm có tâm khai môn.

[1862] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng nghiệp duyên … bằng câu sanh duyên; không có dị thời; nên làm thành mười bảy câu yếu tri.

Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng vật thực duyên … bằng quyền duyên … bằng thiền na duyên …. bằng đồ đạo duyên …. bằng tương ưng duyên …. bằng hiện hữu duyên. Bảy duyên này có mười bảy câu yếu tri giống như nhân duyên.

… bằng vô hữu duyên …. bằng ly khứ duyên, giống như vô gián duyên.

… bằng bất ly duyên, có mười bảy câu yếu tri.

[1863] Trong nhân có mười bảy cách; trong cảnh có chín cách; trong trưởng có hai mươi mốt cách; trong vô gián có chín cách; trong đẳng vô gián có chín cách; trong câu sanh có mười bảy cách; trong hỗ tương có mười bảy cách; trong y chỉ có mười bảy cách, trong cận y có hai mươi mốt cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có mười bảy cách; trong vật thực, trong quyền, trong thiền na, trong đồ đạo, trong tương ưng có mười bảy cách; trong hiện hữu có mười bảy cách; trong vô hữu có chín cách; trong ly khứ có chín cách; trong bất ly có mười bảy cách. Nên tính toán như vậy.

ÐỐI LẬP

[1864] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1865] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1866] Pháp có đạo thành cảnh trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1867] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1868] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cảnh duyên … bằng cận y duyên.

[1869] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1870] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cảnh duyên … bằng cận y duyên.

[1871] Pháp có đạo thành nhân trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1872] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1873] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh baằng cảnh duyên … bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1874] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1875] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1876] Pháp có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1877] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1878] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1879] Pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1880] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh bằng cảnh duyên … bằng cận y duyên.

[1881] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1882] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1883] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành cảnh và có đạo thành trưởng bằng cận y duyên.

[1884] Pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng trợ pháp có đạo thành nhân và có đạo thành trưởng bằng câu sanh duyên … bằng cận y duyên.

[1885] Trong phi nhân có hai mươi mốt cách; trong phi cảnh có mười bảy cách; trong phi cảnh nên lãnh hội là bị cắt xén hai phần Thường cảnh (pakatāram-maṇa) và cận y cảnh (upanissayārammaṇa); trong phi trưởng có hai mươi mốt cách; trong phi vô gián, phi đẳng vô gián, phi câu sanh, phi hỗ tương, phi y chỉ, phi cận y, phi tiền sanh, phi hậus sanh, phi trùng dụng, phi nghiệp, phi quả, phi vật thực, phi quyền, phi thiền na, phi đồ đạo, trong phi tương ưng, phi bất tương ưng, phi hiện hữu, phi vô hữu, phi ly khứ, phi bất ly, đều có hai mươi mốt cách. Nên tính toán như vậy.

THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP

[1886] Trong phi cảnh từ nhân duyên có mười bảy cách; trong phi trưởng, trong phi vô gián, phi đẳng vô gián, phi cận y, phi tiền sanh, phi hậu sanh, phi trùng dụng, phi nghiệp, phi quả, phi vật thực, phi quyền, phi thiền na, phi đồ đạo, phi bất tương ưng, phi vô hữu, phi ly khứ … mười bảy cách. Nên tính toán như vậy.

ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

[1887] Trong cảnh từ phi nhân duyên có chín cách; trong trưởng … hai mươi mốt cách; trong vô gián … chín cách; trong đẳng vô gián … chín cách; trong câu sanh … mười bảy cách; trong hỗ tương … mười bảy cách; trong y chỉ … mười bảy cách; trong cận y … hai mươi mốt cách; trong trùng dụng … chín cách; trong nghiệp … mười bảy cách; trong vật thực … mười bảy cách; trong quyền, thiền na, đồ đạo, tương ưng … mười bảy cách; trong hiện hữu … mười bảy cách; trong vô hữu … chín cách; trong ly khứ … chín cách; trong bất ly … mười bảy cách. Nên tính toán như vậy .

DỨT PHẦN YẾU TRI.

KẾT THÚC ÐỀ THỨ MƯỜI SÁU.

TAM ÐỀ ÐẠO THÀNH CẢNH  • Leave a Comment