Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Nam Truyền / 42. Bộ Vị Trí / Bộ Vị Trí: Tam Đề Vị Trí – Tam Đề Ti Hạ (Hīnattika)

Bộ Vị Trí: Tam Đề Vị Trí – Tam Đề Ti Hạ (Hīnattika)

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
LUẬN TẠNG – VI DIỆU PHÁP TẠNG

BỘ VỊ TRÍ (PAṬṬHĀNA)

Dịch giả: Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ SANTAKICCA Mahā Thera
—o0o—

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA
KÍNH LỄ ÐỨC THẾ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾNTRI

TAM ÐỀ HỮU NHÂN KIẾN ÐẠO ƯNG TRỪ

TAM ÐỀ TI HẠ (Hīnattika)

PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro)

THUẬN TÙNG

[1627] Pháp ti hạ liên quan pháp ti hạ sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn ti hạ, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp trung bình liên quan pháp ti hạ sanh khởi do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn ti hạ.

Pháp ti hạ và pháp trung bình liên quan pháp ti hạ sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn ti hạ, hai uẩn …

[1628] Pháp trung bình liên quan pháp trung bình … ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn trung bình, … hai uẩn; vào sát na tái tục ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật, … một sắc đại hiển; sắc sở y tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan các sắc đại hiển.

[1629] Pháp tinh lương liên quan pháp tinh lương sanh khởi do nhân duyên, ba câu.

[1630] Pháp trung bình liên quan pháp trung bình và pháp tinh lương … do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn tinh lương và các sắc đại hiển.

[1631] Pháp trung bình liên quan pháp ti hạ và pháp trung bình … do nhân duyên: sắc sở y tâm liên quan các uẩn ti hạ và các sắc đại hiển.

Tam đề ti hạ cần được giải rộng giống như tam đề phiền toái (Saṅkilitthattika). Hoàn bị.

DỨT ÐỀ THỨ MƯỜI BỐN: TAM ÐỀ TI HẠ.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *