Các thể Tam Bảo – The kinds of Three Treasures

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba thể Tam Bảo:

Three Precious Ones—Triple Jewel—Triple Gem (Buddha, Dharma, Sangha)—The foundation of Buddhism is the Three Treasures, without trust in which and reverence for there can be no Buddhist religious life. There are three kinds of Triratna (three Treasures):

(A) Nhất Thể Tam Bảo | The Unified or one-body Three Treasures:

Phật Tỳ Lô Giá Na - The Vairocana Buddha
Phật Tỳ Lô Giá Na – The Vairocana Buddha

 

1) Phật Tỳ Lô Giá Na: Sự biểu thị sự thể hiện của thế giới Tánh Không, của Phật tánh, của tánh Bình Đẳng Vô Ngại:

The Vairocana Buddha, representing the realization of the world of Emptiness, of Buddha-nature, of unconditioned Equality.

2) Pháp: Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó.

The Dharma that is the law of beginningless and endless becoming, to which all phenomena are subject according to causes and conditions.

3) Sự hòa hợp giữa Phật Tỳ Lô Giá Na và Pháp (hai yếu tố trên) tạo thành toàn bộ thực tại như những bậc giác ngộ kinh nghiệm

The harmonious fusion of the preceding two, which constitutes total reality as experienced by the enlightened.

(B) Hiện Tiền Tam Bảo | The Manifested Three Treasures:

 

Phật Thích Ca Mâu Ni - The Shakyamuni Buddha
Phật Thích Ca Mâu Ni – The Shakyamuni Buddha

1) Đức Phật Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni: Người đã thể hiện nơi chính mình sự thật của Nhất Thể Tam Bảo qua sự thành tựu viên mãn của Ngài.

The historic Buddha Sakyamuni, who through his perfect enlightenment relaized in himself the truth of the Unified Three Treasures.

2) Pháp: Bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện được nó.

The Dharma, which comprises the spoken words and sermons of Sakyamuni Buddha wherein he elucidated the significance of the Unified Three Treasures and the way to its realization.

3) Những môn đệ trực tiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Bao gồm luôn cả những đệ tử trong thời Ngài còn tại thế, đã nghe, tin, và thực hiện nơi bản thân họ Nhất Thể Tam Bảo mà Ngài đã chỉ dạy.

Sakyamuni Buddha’s Disciples, including the immediate disciples of the Buddha Sakyamuni and other followers of his day who heard, believed, and made real in their own bodies the Unified Three Treasures that he taught.

Đức Phật và các đệ tử - The Buddha and disciples
Đức Phật và các đệ tử – The Buddha and disciples

(C) Thọ Trì Tam Bảo | The Abiding Three Treasures:

1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta.

The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us.

Đức Phật Thích Ca và Tam Thánh Tây Phương - Shakyamuni Buddha and The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect
Đức Phật Thích Ca và Tam Thánh Tây Phương – Shakyamuni Buddha and The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect

2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được phát triển.

The Dharma—The teaching imparted by the Buddha. All written sermons and discourses of Buddhas (that is, fully enlightened beings) as found in the sutras and other Buddhist texts still extant.

Tâm Kinh Bát Nhã được viết bằng tiếng Siddam cổ trên lá bối - The Heart Sutra in Siddam - Source: http://visiblemantra.blogspot.com
Tâm Kinh Bát Nhã được viết bằng tiếng Siddam cổ trên lá bối – The Heart Sutra in Siddam – Source: visiblemantra.blogspot.com

3) Tăng bảo: Bao gồm các môn đệ đương thời tu tập và thể hiện chân lý cứu độ của Nhất Thể Tam Bảo đầu tiên được Phật Thích Ca Mâu Ni khai thị.

Kết tập Tamg Tạng Kinh Điển - The Council
Kết tập Tamg Tạng Kinh Điển – The Council – Source: DaoPhatngayngay

The Sangha—The congregation of monks and nuns or genuine Dharma followers. Sangha consists of contemporary disciples who practice and realize the saving truth of the Unified Three Treasures that was first revealed by Sakyamuni Buddha.

Source of English text: Thiện Phúc Buddhist Dictionary  • Leave a Comment