Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHIST IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Tôn ảnh Bồ tát | Bodhisattvas' images / Cập nhật tôn ảnh Bồ tát tháng 1/2018 | update Bodhisattvas’ image for January 2018

Cập nhật tôn ảnh Bồ tát tháng 1/2018 | update Bodhisattvas’ image for January 2018

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Namo Mañjuśrī Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
Namo Samantabhadra Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
Namo Samantabhadra Bodhisattva (left)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Namo Mañjuśrī Bodhisattva (right)

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát
Namo Great Vow Ksitigarbha Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *