[2018] Cập nhật tôn ảnh Phật

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát
Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật Dược Sư, Bồ tát Nhật Quang và Bồ tát Nguyệt Quang)
The three divinities in the Pure Lapis Lazuli Sect (Medicine Buddha – Bhaiṣajyaguru Buddha, Sunligh Bodhisattva, Moonlight Bodhisattva)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Di Lặc | Maitreya Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca Mâu Ni | Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairochana Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Bồ tát Di Lặc theo hiển tông | Maitreya Bodhisattva according open (exoteric) sect
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tây Phương Cực Lạc | The Western Paradise
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Dược Sư | Bhaiṣajyaguru Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thánh Tây Phương | The three Pure Land divinities in the Pure Land Sect
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật A Di Đà tiếp dẫn | Amitabha Buddha and his holy entourage coming to welcome and lead the pure land
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca | Shakyamuni Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca theo Mật tông | Shakyamuni Buddha according Esoteric sect
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Di Lặc | Maitreya Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairochana Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
The three Pure Lapis Lazuli divinities  and powerfull Yaksa generals
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Dược Sư | Bhaiṣajyaguru Buddha
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phật Thích Ca Mâu Ni | Shakyamuni Buddha

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*