A Di Đà Phật Chân Ngôn

A DI ĐÀ PHẬT CHÂN NGÔN Biên soạn: HUYỀN THANH 1_ A Di Đà Phật Nhất Tự Tâm Chú (1): 湡 唒亦破 猭 Oṃ Amidhva hrīḥ _ A Di Đà…

Read More »

Chân ngôn Nhiên Đăng Cổ Phật

Chân ngôn Đức Phật Nhiên Đăng Oṃ samādhi-jvala svāhā

Read More »

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt…

Read More »

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng…

Read More »

Thần chú của Bồ-tát Chấp Kim Cang, Thích, Phạm, Tứ thiên vương hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

“Đát điệt tha át lâu? Mạt lâu, đát la lâu, ma ma lâu cụ sái ha hô ê mạt la mạt la mạt la, khẩn thọ sái bồ sái sa…

Read More »

Thần chú của Bồ tát Chấp Kim Cang hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

Nam ma đa nam, tam miệu tam Phật đà nam. Nam ma tát bà bả, chiết la đạt la nam đát điệt tha, yểm bả chiết sái, bả chiết sái,…

Read More »

Thần chú Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

DƯỢC SƯ ĐẠI ĐÀ-LA-NI “Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô thích lưu ly bát lặt bà yết ra xà giả đát tha yết đa giả,…

Read More »

Thần chú của Đức Phật Dược Sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

“Đát điệt tha, tất đế tất đế, tô tất đế, mô triết nhĩ mộc sát nhĩ, mục đế tỳ mục đế, im mạt lệ tỳ mạt lệ, man yết lệ…

Read More »