Tam Tụ Tịnh Giới

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three accumulations of…

Read More »

Mười điều thiện

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý nghiệp), có tánh…

Read More »

Bát Quan Trai Giới

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION: Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh…

Read More »

Ngũ giới

Giới Thiệu: Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc…

Read More »

Tam Quy

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời nói,…

Read More »

Bát Quan Trai Giới Thập Giảng

Read More »

Giới Nữ Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU (The Revised Pratimoksha) Nghi thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004 Lời Ngỏ Giới…

Read More »

Giới Nam Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU (The Revised Pratimoksha) Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004 Lời Ngỏ Giới…

Read More »