Giới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo Ni

MỤC LỤC CHI TIẾT I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (Pārājikakaṇḍaṃ): 1. Pārājika thứ nhất: Tội xúc chạm với người nam [1] Câu chuyện về Sāḷha cháu trai của Migāra và tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định [2] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học [11] Các trường hợp không phạm tội 2. Pārājika thứ nhì: Che … Read moreGiới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo Ni

Giới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo

MỤC LỤC CHI TIẾT Chương Verañja (Verañjakaṇḍaṃ) Tụng phẩm Verañja [1] Đức Thế Tôn ngự tại Verañjā [2] Phần nói về sự bình phẩm đức Thế Tôn [3] Ví dụ về con gà con. Giảng về ba Minh. [4] Bà-la-môn Verañja quy y Tam Bảo [5] Phần nói về sự thiếu hụt vật thực ở … Read moreGiới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo

[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

(BIỆT BẢN)

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Đại đức Tăng lắng nghe! Đang là mùa Xuân, còn thiếu một đêm thì một tháng trôi qua, còn lại ba tháng có dư một đêm. Sự già chết đến rất gần, pháp Phật sắp hủy diệt. Các Đại đức vì sự đắc đạo nên phải chuyên tâm, tinh tấn. Vì sao phải như vậy? Chư Phật nhờ nhất tâm, tinh tấn, nên chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, huống chi là các pháp thiện khác.

Read more[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN