Lời Phật dạy kinh Pháp Cú – The Dhammapada – The Buddha’s teachings sutra

Kinh Pháp Cú gồm những thí dụ về giáo lý căn bản Phật giáo, rất phổ thông trong các xứ theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Tuy nhiên, bộ kinh nầy thuộc văn học thế gian và được nhiều người biết đến ở các nước theo Phật giáo cũng như các nước không theo Phật giáo, vì ngoài những giáo lý của đạo Phật, bộ kinh còn chứa đựng những ý tưởng răn dạy chung mọi người. Kinh có 423 câu kệ, xếp theo chủ đề thành 26 chương. Kinh Pháp Cú bàn về các nguyên tắc chủ yếu của triết học Phật giáo và cách sống của người Phật tử nên được các tu sĩ trẻ tại các nước vùng Nam Á học thuộc lòng.

Dharmapada includes verses on the basics of the Buddhis teaching, enjoying tremendous popularity in the countries of Theravada Buddhism. However, Dharmapada belongs to world literature and it is equally popular in Buddhist as well as non-Buddhist countries, as it contains ideas of universal appeal besides being a sutra of Buddhist teachings. It consists of 423 verses arranged according to topics into 26 chapters. The Dharmapada contains the Buddha’s teachings or the essential principles of Buddhist philosophy and the Buddhist way of life, so it is learned by heart by young monks in Buddhist countries in South Asia.

Read moreLời Phật dạy kinh Pháp Cú – The Dhammapada – The Buddha’s teachings sutra

Bát Nhã Tâm Kinh – The Heart Sutra

English below
觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。 不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。
Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
“Xá-Lợi-Tử, sắc bất dị không,[3] không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử! thị chư pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc,vô thọ, tưởng, hành, thức.
Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết:
Yết-đế, yết-đế, Ba-la yết-đế. Ba-la-tăng yết-đế Bồ-đề tát-bà-ha.”
Bản dịch đầy đủ
Như vầy một lần tôi nghe:
Thế Tôn ở thành Vương Xá trên đỉnh Linh Thứu sơn cùng với đại Tăng đoàn và nhiều chư Bồ-tát, vào thời điểm đó, Thế Tôn đã đang nhập chánh định về các Pháp giới phân biệt gọi là Cảnh giới trình hiện thậm thâm. Cũng chính tại thời điểm đó, Thánh giả Quán Tự Tại Bồ-tát, một đại thiện tri thức, thực hành thâm diệu Trí huệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa, ngài thấy được ngay cả năm uẩn cũng[2] đều thiếu vắng tự tính. Sau đó, thông qua năng lực gia trì của đức Phật, tôn giả Xá-lợi-phất thông bạch với thánh giả Bồ-tát Quán Tự Tại rằng: “Thiện nam tử nên phát tâm rèn luyện thực hành thâm sâu pháp Bát-nhã Ba-la-mật-đa như thế nào?”.

Read moreBát Nhã Tâm Kinh – The Heart Sutra

Kinh Đại – Bi – Tâm – Đà – Ra – Ni | Great Compassion Dharani Sutra

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn
Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại
Đại – Bi – Tâm – Đà – Ra – Ni

Đời Đường, Sa Môn Dà – Phạm – Đạt – Mạ (1) người xứ Tây – Thiên -Trúc dịch .

* * * * *

ENGLISH BELOW

Như thế tôi nghe, một thời , đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo – tràng Bảo – Trang – Nghiêm, trong cung điện của Quán – Thế – Âm – Bồ – Tát ở tại non Bồ – Đa`- Lạc – Ca (3) . Đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô – lượng ngọc báu tạp – ma – ni, xung quanh treo vây nhiều tràng – phang bá – bảo .

Read moreKinh Đại – Bi – Tâm – Đà – Ra – Ni | Great Compassion Dharani Sutra

Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật | The Vajracchedika Prajna paramita Sutra – The Diamond Sutra

PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT

Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-la-Thập, Hán dịch.
Thích Trí-Tịnh, Việt dịch.

Engish below

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở trong vườn Kỳ-Thọ, Cấp-Cô-Độc, tại nước Xá-Vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo, một nghìn hai trăm năm mươi người câu-hội.
Lúc đó, gần đến giờ ăn, đức Thế-Tôn đắp y, cầm bát, vào thành lớn Xá-Vệ mà khất thực.
Trong thành ấy, đức Phật theo thứ tự, ghé từng nhà, khất-thực xong trở về Tịnh-Xá, dùng cơm, rồi cất y-bát, sau khi rửa chân xong, đức Phật trải tòa mà ngồi.

Read moreKim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật | The Vajracchedika Prajna paramita Sutra – The Diamond Sutra

Kinh A Di Đà | Amitabha Sutra

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà

Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

English below

Ta nghe như vầy:
Một thuở nọ Ðức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, Cấp Cô Ðộc tại nước Xá Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Ðại Tỳ kheo câu hội, đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biềt, như là: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Ða, Châu Lợi Bàn Ðà Dà, Nan Ðà, A Nan Ðà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Ðề, Tân Ðầu Lô Phả La Ðọa, Ca Lưu Ðà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Ðà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, Bồ Tát A Dật Ða, Bồ Tát Càn Ðà Ha Ðề, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, cùng với các vị Ðại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư Thiên như ông Thích Ðề Hoàn Nhơn v.v…và đại chúng cùng đến dự hội.

Read moreKinh A Di Đà | Amitabha Sutra

Shurangama Sutra

Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas

Xin mời đọc bản tiếng Việt tại đây