Tiểu Bộ Kinh – Khuddaka Nikàya

Khuddakapàtha: Kinh Tiểu Tụng The Minor Readings The Dhammapada: Kinh Pháp Cú The Word of the Doctrine, The Path of Dhamma Udāna: Kinh Phật Tự Thuyết The Udāna, Exclamations Itivuttaka:…

Read More »

Tăng Chi Bộ Kinh – Anguttara Nikàya

The Numerical Discourses of the Buddha (Anguttara Nikaya – aṅguttaranikāya) is a Buddhist scripture, the fourth of the five nikayas, or collections, in the Sutta Pitaka, which is one of…

Read More »

Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta Nikàya

The Saṃyutta Nikāya is the third great collection of the Buddha’s discourses in the Sutta Piṭaka of the Pāli Canon, the compilation of texts authorized as the Word of the…

Read More »

Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya

This collection consists of 152 suttas or discourses of middle length. The Majjhima Nikaya might be concisely described as the Buddhist scripture that combines the richest variety of contextual settings…

Read More »

Trường Bộ Kinh – Dìgha Nikàya

The long discourses of the Buddha, one of the major collections of texts in the Pali Canon, the authorized scriptures of Theravada Buddhism. This collection, among the oldest records of…

Read More »

19. Bộ Luận Sớ (1816-1851) 論疏部

1816, Kim Cương Bát Nhã Luận Hội Thích, 3 quyển, [ Đường Khuy Cơ soạn ]An Explanation of the Assembly of Vajra Prajna Shastra金剛般若論會釋[唐 窺基撰 1817, Lược Minh Bát Nhã…

Read More »

18. Bộ Luật Sớ (1804 – 1815) 律疏部

1804, Tứ Phân Luật San Phồn Bổ Khuyết Hành Sự Sao, 12 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]Subcommentaries on the Conduct in the Four Division Vinaya Meaning Where anyExtra…

Read More »

17. Bộ Kinh Sớ (1693 – 1803) 經疏部

1693, Nhân Bổn Dục Sinh Kinh Chú, 1 quyển, [ Đông Tấn Đạo An soạn ]Commentary on the Sutra of Humans Fundamentally Wishing to Become Born人本欲生經註[東晉 道安撰 1694, Âm Trì…

Read More »