Bộ Ngũ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh

Thầy Trí Thoát tụng cả 5 bộ (chậm)

Thầy Trí Thoát tụng kinh Phổ Môn; quý thầy chùa Viên Giác tụng Chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, Tâm Kinh Bát Nhã (nhanh)

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ BẢY

PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM

1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?”

Read moreBộ Ngũ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Thập Chú, Bát Nhã Tâm Kinh

Bộ Tứ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Đại Bi Chú, Thập Chú, Bát Nhã – Thầy Trí Thoát tụng

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
QUYỂN THỨ BẢY

PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM

1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán-Thế-Âm?”

Read moreBộ Tứ Nhật Tụng: Kinh Phổ Môn, Đại Bi Chú, Thập Chú, Bát Nhã – Thầy Trí Thoát tụng

[audio] Nghi thức cầu an

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI THỨC CẦU AN 01. ĐẢNH LỄ Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc … Read more[audio] Nghi thức cầu an

[mp3, ogg] Tụng Bồ Tát Giới – có kinh văn

Soạn theo bản tụng của thầy Thích Hạnh Tuệ
Last updated: 21th Nov 2017


GIỚI HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Vô Thượng Tôn
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát

Read more[mp3, ogg] Tụng Bồ Tát Giới – có kinh văn

[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha. Sanskrit NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE … Read more[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Thần chú Lăng Nghiêm chia thành 7 phần

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas —o0o— Thưa quý vị ! Bộ thần chú Lăng Nghiêm gồm tất cả 554 câu. Thanh Tịnh Lưu Ly tách bộ thần chú này thành 7 phần tương ứng với 7 ngày của một tuần, sau đó sắp xếp … Read moreThần chú Lăng Nghiêm chia thành 7 phần

Dược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát Trình duyệt của quý vị không … Read moreDược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển hạ – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó ngài Địa-Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng:

Read more Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển hạ – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn