[2018] Tuyển tập tôn ảnh Phật Thích Ca | Images collection of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Kích vào đây để tải xuống ảnh nguyên bản Click here to download original images Danh mục bài viết theo chủ đề | order by subject

Tôn ảnh mừng Phật Đản | Images of celebration of Sakyamuni Buddha's Birthday

NAM MÔ SA BÀ THẾ GIỚI TAM GIỚI ĐẠO SƯ TỨ SANH TỪ PHỤ NHÂN THIÊN GIÁO CHỦ THIÊN BÁCH ỨC HÓA THÂN BỔN SƯ HÒA THƯỢNGTHÍCH CA MÂU NI PHẬT | NAMO SAKYAMUNI BUDDHA

Tôn ảnh Phật Thích Ca và hai vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

1. Đức Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Tôn giả A Nan bên trái. Ananda on the left 3. Tôn giả Ca Diếp bên phải. Mahakasyapa on the right.

Tôn ảnh Tam Thánh Sa Bà | Images of The three divinities in this Saha world right now.

1. Phật Thích Ca ở giữa. Shakyamuni Buddha on the center. 2. Bồ tát Địa Tạng bên trái. Kṣitigarbha Bodhisattva on the left 3. Bồ tát Quan Thé Âm bên phải. Avalokiteśvara Bodhisattva on the right

Tôn ảnh đen trằng Phật Thích Ca | black – white images of Shakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI … Read moreTôn ảnh đen trằng Phật Thích Ca | black – white images of Shakyamuni Buddha

Tôn ảnh Phật Thích Ca khổ hạnh (tượng Tuyết Sơn) | Images of Shakyamuni Buddha practicing the austerities (Duskara-carya)

Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca Sáu Năm Khổ Hạnh Rừng Già Gian Nan Ai Bằng Đức Thích Ca

Tôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (giữa) 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA (center) NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Tôn Giả A Nan (bên phải Đức Phật) và Tôn Giả Ca Diếp (bên trái Đức Phật) Ananda (right of the Buddha) and Mahakasyapa (left of the Buddha) NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI … Read moreTôn ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Nhị Vị Tôn Giả A Nan, Ca Diếp | Images of Shakyamuni Buddha and Two Great Disciples: Ananda, Mahakasyapa

Tôn ảnh Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như | Images of Shakyamuni Buddha and the first five ascetics

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI … Read moreTôn ảnh Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như | Images of Shakyamuni Buddha and the first five ascetics