Đức Phật Đà

Lời Phật dạy về đạo làm người

Tháng Ba 9, 2019 | 0 Comments

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan [...]

Đức Phật dạy về Nhân – Quả

Tháng Hai 28, 2019 | 0 Comments

Tiến trình từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong [...]
1 2 3 4