Định nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures

Thọ Trì Tam Bảo—The Abiding Three Treasures: 1) Phật bảo: Sự thờ cúng hình tượng chư Phật như đã được truyền đến chúng ta: The Buddha—The Supremely Enlightened Being. The iconography of Buddhas which have come down to us. 2) Pháp bảo: Bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là … Read moreĐịnh nghĩa về Thọ Trì Tam Bảo | About The Abiding Three Treasures

Danh hiệu 88 Đức Phật | 88 Buddhas Repentance Ceremony

1) Buddha of Universal Radiance (普光佛 Puguang Fo)Nam Mô Phổ Quang Phật

2) Buddha of Universal Enlightenment (普明佛 Puming Fo)Nam Mô Phổ Minh Phật

3) Buddha of Universal Purity (普淨佛 Puching Fo)Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4) Buddha of Cassia Sandalwood Fragrance (多摩羅跋栴檀香佛 Duomo Luoba Zhantanxiang Fo)Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Read moreDanh hiệu 88 Đức Phật | 88 Buddhas Repentance Ceremony

48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà | 48 Great Vows of Amitabha Buddha

48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà
48 Vows of Amitabha Buddha
Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải
Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Anh dịch: http://www.purifymind.com/FortyEight.html
Sưu tập: Tuệ Uyển, Wednesday, December 18, 2013
Thư viện hoa sen – Thuvienhoasen.org

Đại Nguyện thứ 1 | 1st Great Vow.

  • Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.
  • “Provided I become a Buddha, if in my Buddha-land there should be either hell, or the animal state of existence, or the realm of hungry ghosts, then may I not attain enlightenment.

Read more48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà | 48 Great Vows of Amitabha Buddha

Đức Phật A Di Đà | Amita, Amitabha, or Amitayus Buddha

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật … Read moreĐức Phật A Di Đà | Amita, Amitabha, or Amitayus Buddha

Phật Lư Xá Na | Rocana (Locana) Buddha

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật Thích Ca Mâu Ni và của chư Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là tiểu biểu cho Hóa Thân hay Ứng Thân của Phật. According … Read morePhật Lư Xá Na | Rocana (Locana) Buddha

Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni | Shakyamuni Buddha

  Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Thích Ca Mâu Ni là vị Thánh của dòng họ Thích Ca. Chữ Thích Ca có nghĩa là nhân từ hay tịnh mặc, là một vị sống độc cư, hay bậc tịch tĩnh trong dòng họ Thích Ca. Sau 500 hay 550 kiếp, cuối cùng … Read moreĐức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni | Shakyamuni Buddha

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng | Dipankara (Dipanikara) Buddha

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng là được coi là vị Phật Quá Khứ đầu tiên trong số 24 vị Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì thường thờ Tam Thế Phật với Phật Nhiên Đăng bên trái, Phật Thích Ca ở giữa và Phật Di Lặc … Read moreĐức Cổ Phật Nhiên Đăng | Dipankara (Dipanikara) Buddha

Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai | Vairocana Buddha – Great Sun Tathagata

Phật Tỳ Lô Giá Na là tên của Đại Nhật Như Lai, Vị Phật thuộc về mặt trời, là một trong 5 vị Phật siêu việt. Có nhiều định nghĩa về Vị Phật này:
Vairocana Buddha | Dhyani Buddha | Great Sun Tathagata – Named of the Buddha who comes from or belonging to the sun, is one of the five transcendent Buddhas. There are different definitions:

Read morePhật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai | Vairocana Buddha – Great Sun Tathagata

Bảy Đức Phật Quá Khứ | Seven Buddhas of the past

Theo truyền thống Phật giáo có Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp và Vị Lai Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có khoảng một ngàn (1000) vị Phật. Trang Nghiêm Kiếp hay Quá Khứ gọi là Adornment Kalpa, Hiền Kiếp là Bhadra-Kalpa, và Vị Lai Kiếp là Constellation Kalpa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 4 của Hiền Kiếp. 7 Đức Phật Quá Khứ là Bảy Đức Như Lai nối tiếp ngay trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bao gồm:

Read moreBảy Đức Phật Quá Khứ | Seven Buddhas of the past

Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas

Trong Kim Cương thừa, Ngũ Trí Như Lai tượng trưng cho 5 chân lý của Tuệ Giác. In Vajrayana Buddhism, the Five Dhyani Buddhas are representations of the five qualities of the Buddha. 1. Phật Tỳ Lô Giá Na | Vairocana Buddha – Mahavairocana Buddha – Illuminating Buddha Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại … Read moreNgũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật | the Five Dhyani Buddhas