[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

There are 10 Great Disciples of Lord Buddha who had carried his teachings, dharma, and had spread Buddhism far wider. They are Sariputra, Moggallana, Mahakasyapa, Subhuti, Purna, Katyayana, Anuradha, Upali, Rahula and Ananda.

Thập Đại Đệ Tử là những người lưu giữ và truyền bá Phật Pháp sâu rộng thông qua Tam Tạng Kinh Điển. Thập Đại Đệ Tử bao gồm:

Read more[PDF] Ten Great Disciples of Gautama Buddha – Their lives, their works and theirs legacy

Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành TẬP I LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐẦU I. GIAI ĐOẠN TIỀN CHẤN HƯNG 001. TỔ BỒ ĐỀ THÍCH NGUYÊN BIỂU 002. HÒA THƯỢNG HOẰNG ÂN – MINH KHIÊM 003. HÒA … Read moreTiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

Mấy Điệu Sen Thanh – HT Thiền Tâm

MẤY ĐIỆU SEN THANH Quyển này bút giả tuyển dịch từ nguyên bản TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC của Phật giáo Trung Hoa. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do cư sĩ Bành Tế Thanh cùng cháu là Hy Tốc, người đời Càn Long nhà Thanh sưu tập những truyện niệm Phật được vãng sanh … Read moreMấy Điệu Sen Thanh – HT Thiền Tâm