Thất Câu Đê Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu…

Read More »

[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,…

Read More »

[audio] Thần chú Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha. OM CALE CULE CUNDHE SVAHA Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản…

Read More »

Nói đến phương pháp họa tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề

NÓI ĐẾN PHƯƠNG PHÁP HỌA TƯỢNG PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ (Cũng gọi là Tôn Na Bồ Tát) (Trích Bộ Mật Tông) Lấy vải lụa trắng tốt, lựa bỏ lông tóc,…

Read More »

Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC 1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP Kinh dạy: Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám…

Read More »

Phật thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Pháp

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ RA NI KINH Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch Việt dịch:Sa Môn…

Read More »

Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT   Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài…

Read More »