Chuẩn Đề Bồ tát

[youtube] Thần chú Chuẩn Đề Bồ tát

Tháng Ba 27, 2017 | 0 Comments

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa [...]

Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

Tháng Tư 8, 2016 | 0 Comments

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC 1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP Kinh dạy: Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, [...]