Đại Bồ tát khác

Thiên Long Bát Bộ

Tháng Ba 20, 2016 | 0 Comments

THIÊN LONG BÁT BỘ Biên soạn: HUYỀN THANH Thiên Long Bát Bộ (tám Bộ Trời Rồng) lược xưng là Bát Bộ Chúng (Chúng của tám Bộ) chỉ tám [...]