Duyên Nhật – Ngày có duyên với cõi Sa Bà của các Đức Phật, Bồ tát

Read More »

Phật Bản Mệnh – Kinh điển, thần chú của Đức Phật, Bồ tát hộ trì theo tuổi

Read More »

Lược ý Hình Tượng Khổng Tước Minh Vương Và Đàn Thành Trong Đông Mật Phật Giáo Bắc Truyền

LƯỢC Ý HÌNH TƯỢNG KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG và ĐÀN THÀNH trong Đông Mật Phật Giáo Bắc Truyền Thích Tâm Mãn Đàn Thành Khổng Tước Minh Vương là một trong…

Read More »

Thiên Long Bát Bộ

THIÊN LONG BÁT BỘ Biên soạn: HUYỀN THANH Thiên Long Bát Bộ (tám Bộ Trời Rồng) lược xưng là Bát Bộ Chúng (Chúng của tám Bộ) chỉ tám loại Thần…

Read More »