Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức

Read More »

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát

1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu 2)…

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát

Do đất hay chuyên chở vạn vật, giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hàm chứa vô số nguồn lợi, tiền tài, vật báu…cho nên Địa Tạng là vị…

Read More »

[youtube] Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Chú

Thần chú có công năng tiêu trừ nghiệp chướng xấu: OM HA HA HA WIN SAM MO TI SO HA ( Hay: OM, BO LA MO, LINH TO NINH, SO…

Read More »

Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng – thầy Trí Thoát (v2)

Read More »

Nhạc niệm Địa Tạng Bồ tát – Trung ngữ, tốc độ chậm và nhanh

Read More »

Niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ tát tiếng Việt

Read More »

Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ RA NI Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976) Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ngự ở chỗ Mâu-ni…

Read More »

Phật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

PHẬT NÓI KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Hán dịch: Không rõ tên người dịch Việt dịch: HUYỀN THANH Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại…

Read More »

Mười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850 MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT Hán văn: Không rõ tên người dịch Việt dịch: HUYỀN THANH 1_ Ngày mồng một…

Read More »

Phật nói Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà La Ni

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1159B (Tr.655 _ Tr.660) PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH Như vậy…

Read More »

Kinh Bách Thiên Tụng Đại Tập Bài Tán Địa Tạng Bồ Tát Thỉnh Hỏi Pháp Thân

Đại Tạng Kinh_Tập 13_ No.413 KINH BÁCH THIÊN TỤNG ĐẠI TẬP BÀI TÁN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THỈNH HỎI PHÁP THÂN Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến…

Read More »