Như Lai Phật khác

Phật Lư Xá Na

Tháng Hai 13, 2019 | 0 Comments

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật Thích [...]

Danh hiệu 88 Đức Phật

Tháng Một 31, 2018 | 0 Comments

1) Nam Mô Phổ Quang Phật 2) Nam Mô Phổ Minh Phật 3) Nam Mô Phổ Tịnh Phật 4) Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương [...]

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

Tháng Một 9, 2018 | 0 Comments

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng là được coi là vị Phật Quá Khứ đầu tiên trong số 24 vị Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền [...]

Bảy Đức Phật Quá Khứ

Tháng Một 8, 2018 | 0 Comments

Theo truyền thống Phật giáo có Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp và Vị Lai Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có khoảng một ngàn (1000) vị Phật. Trang [...]

Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật

Tháng Một 5, 2018 | 0 Comments

Trong Kim Cương thừa, Ngũ Trí Như Lai tượng trưng cho 5 chân lý của Tuệ Giác. Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhựt Như Lai tượng trưng cho Pháp [...]

Tam Thân Phật

Tháng Một 4, 2018 | 0 Comments

Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, Đức Phật Thích Ca có ba thân Phật hay ba bình diện của nhân cách: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. [...]

Tam Thế Phật

Tháng Một 4, 2018 | 0 Comments

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian: Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3 [...]

Các thể Tam Bảo

Tháng Một 4, 2018 | 0 Comments

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba thể Tam Bảo: [...]
1 2

卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật