Duyên Nhật – Ngày có duyên với cõi Sa Bà của các Đức Phật, Bồ tát

Read More »

Phật Bản Mệnh – Kinh điển, thần chú của Đức Phật, Bồ tát hộ trì theo tuổi

Read More »

Phật Lư Xá Na

Theo từ điển Phật học Thiện Phúc thì Phật Lư Xá Na là tiểu biểu cho báo thân của Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân của Phật…

Read More »

[audio] Kinh Sám Hối Hồng Danh – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác NGHI THỨC SÁM HỐI HỒNG DANH…

Read More »

Danh hiệu 88 Đức Phật

1) Nam Mô Phổ Quang Phật 2) Nam Mô Phổ Minh Phật 3) Nam Mô Phổ Tịnh Phật 4) Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Read More »

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng

Đức Cổ Phật Nhiên Đăng là được coi là vị Phật Quá Khứ đầu tiên trong số 24 vị Phật trước thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo truyền thống…

Read More »

Bảy Đức Phật Quá Khứ

Theo truyền thống Phật giáo có Trang Nghiêm Kiếp, Hiền Kiếp và Vị Lai Kiếp. Trong mỗi kiếp đều có khoảng một ngàn (1000) vị Phật. Trang Nghiêm Kiếp hay…

Read More »

Ngũ Trí Như Lai – Ngũ Phương Phật

Trong Kim Cương thừa, Ngũ Trí Như Lai tượng trưng cho 5 chân lý của Tuệ Giác. Phật Tỳ Lô Giá Na hay Đại Nhựt Như Lai tượng trưng cho…

Read More »

Tam Thân Phật

Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, Đức Phật Thích Ca có ba thân Phật hay ba bình diện của nhân cách: Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. 1….

Read More »

Tam Thế Phật

1. Tung Tam Thế Phật – Tam Thế Phật theo thời gian: Phật Ba Đời theo chiều dọc và được tính theo thời gian. Tung Tam Thế Phật thờ 3…

Read More »

Các thể Tam Bảo

Nền móng trong Phật Giáo là Tam Bảo. Không tin, không tôn kính Tam Bảo thì không thể nào có được nếp sống Phật giáo. Có ba thể Tam Bảo:…

Read More »

Hình tượng Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Theo truyền thuyết, thân Phật Nhiên Ðăng cao “80 trượng”, giáo hóa 84.000 vị A-la-hán, Ngài sống 100.000 năm. Tháp đựng xá-lị Phật Nhiên Ðăng cao 36 do-tuần (s: yojana…

Read More »