Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai

Phật Tỳ Lô Giá Na là tên của Đại Nhật Như Lai, Vị Phật thuộc về mặt trời, là một trong 5 vị Phật siêu việt. Có nhiều định nghĩa…

Read More »

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai tổng quan

ĐỨC PHẬT TỲ LÔ GIÁ NA – ĐẠI NHẬT NHƯ LAI Thanh Tịnh Lưu Ly tổng hợp 1. Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na Theo quan điểm Đại Thừa…

Read More »