Nhạc Đại Bi Chú tiếng Phạn

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát

Đức Quán Tự Tại Bồ tát lấy bản nguyện Từ Bi cứu giúp chúng sinh nên có tên là Đại Bi Tâm Giả hay Đại Bi Thánh Giả. Do quán…

Read More »

Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Dũng ở Thế Kỷ 4-5 Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Dịch nghĩa: 13/9/2012 ◊ Cập…

Read More »

Kinh Phổ Môn Quan Thế Âm

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – LOTUS SUTRA PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý Bồ-Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo…

Read More »

Kinh Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔQuảng Minh (Tu Viện Huệ Quang) Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta…

Read More »

Quán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện

1. Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài.

Read More »

[audio] Nghi thức cầu an: tụng kinh Dược Sư, Kinh Quán Âm Phổ Môn, Chú Đại Bi, Thập Chú

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI…

Read More »

Kinh Đại – Bi – Tâm – Đà – Ra – Ni

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại – Bi – Tâm – Đà – Ra – Ni Đời Đường, Sa…

Read More »

5 loại tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm – có hình ảnh

Theo Truyền Thống Mật Giáo, để có thể rộng độ Chúng Sinh, chư Phật đã giảng dạy các Giáo Pháp tu hành qua Pháp tu Thiên Thủ Quán Âm. Tuy…

Read More »

Ý nghĩa tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM Huyền Thanh kính ghi I. Danh hiệu: Thiên Thủ Quán Âm nếu xưng danh đầy đủ là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán…

Read More »

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt…

Read More »

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – không hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt…

Read More »