Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / namo84000.com / Tết Nguyên Đán / Phật giáo và Tết Nguyên Đán

Phật giáo và Tết Nguyên Đán

Nghi thức cúng Giao Thừa

NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA Biên soạn: Thích Nguyên An Tứ chúng vân tập Chánh điện hoặc bàn thờ Phật tư gia, chủ lễ niệm hương, trổi 3 hồi chuông trống Bát Nhã, hoặc đánh 3 hồi chuông. – Cúng hương: Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương, Giải …

Đọc chi tiết