Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Tuyển tập mừng Phật Đản

Tuyển tập mừng Phật Đản

Tâm Ca Phật Đản

Đức Phật ra đời với một mục đích : ( Khai thi chúng sanh , ngộ nhập Phật tri kiến ) Tức là chỉ cho chúng ta tỉnh thức, lìa xa khổ đau và được an lạc thấy biết như Phật. Đạo Phật đã phát triển và tồn tại hơn …

Đọc chi tiết