Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Giáo Pháp Phật Đà / 08. Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới

08. Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới

Bài 09 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát giới)

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM —o0o— PHẬT HỌC CƠ BẢN – TẬP II PHẦN I – GIÁO LÝ CĂN BẢN Bài 9 – Bốn Ðại, Sáu Ðại, Mười hai Xứ, và Mười tám Giới (Tứ đại, Lục đại, Thập nhị xứ và Thập bát …

Đọc chi tiết