Tứ Bộ A Hàm: Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Tạp A Hàm, Kinh Tăng Nhất A Hàm

KINH TRƯỜNG A HÀM Kinh Trường A-Hàm – phần I: 01. KINH ĐẠI BẢN DUYÊN Kinh Trường A-Hàm – phần I: 02. KINH DU HÀNH Kinh Trường A – Hàm phần I: 03. KINH ĐIỂN TÔN Kinh Trường A-Hàm phần II: 04. KINH XÀ-NI-SA Kinh Trường A-Hàm phần II: 05. KINH TIỂU DUYÊN Kinh Trường … Read moreTứ Bộ A Hàm: Kinh Trường A Hàm, Kinh Trung A Hàm, Kinh Tạp A Hàm, Kinh Tăng Nhất A Hàm

[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

(BIỆT BẢN)

Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân.
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Đại đức Tăng lắng nghe! Đang là mùa Xuân, còn thiếu một đêm thì một tháng trôi qua, còn lại ba tháng có dư một đêm. Sự già chết đến rất gần, pháp Phật sắp hủy diệt. Các Đại đức vì sự đắc đạo nên phải chuyên tâm, tinh tấn. Vì sao phải như vậy? Chư Phật nhờ nhất tâm, tinh tấn, nên chứng đắc Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng, huống chi là các pháp thiện khác.

Read more[1422] DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN

[1421] DI SA TẮC BỘ NGŨ PHẦN LUẬT

Di Sa Tắc Bộ Ngũ Phần Luật (彌沙塞部五分律) Phạm: Mahizàsakavinaya, 30 quyển. Cũng gọi Di sa tắc bộ hòa hi ngũ phần luật, Di sa tắc luật, Ngũ phần luật, do các ngài Phật đà thập và Trúc đạo sinh dịch vào đời Lưu Tống, đưa vào Đại chính tạng tập 22. Đây là tạng … Read more[1421] DI SA TẮC BỘ NGŨ PHẦN LUẬT

[0200] SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN

SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN
Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi.

QUYỂN 1
Phẩm 1: BỒ-TÁT THỌ KÝ
1- Truyện Bà-La-Môn Mãn Hiền Thỉnh Phật Từ Xa
Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ Đức Phật ngự trong vườn trúc Ca-lan-đà, tại thành Vương xá.
Bấy giờ, ở phương Nam có một vị Bà-la-môn tên Mãn Hiền, là người có vô lượng tài bảo nhiều không thể tính kể, có thể ngang bằng với trời Tỳ-sa-môn. Ông là người có đức tin hiền thiện, bản tánh đằm thắm mềm mỏng, tự làm lợi ích cho mình và cho người, thương xót chúng sinh như mẹ thương con. Đối với ngoại đạo, Mãn Hiền mở các hội lớn, dọn bày nhiều món ngon, thường cúng dường trăm ngàn người ngoại đạo, mong được sinh lên cõi trời Phạm thiên.

Read more[0200] SOẠN TẬP KINH MỘT TRĂM TRUYỆN NHÂN DUYÊN

[0198] PHẬT THUYẾT KINH NGHĨA TÚC

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÚC [1]

Hán dịch: Đời Ngô, Ưu-bà-tắc Chi Khiêm, người nước Nguyệt chi.

QUYỂN THƯỢNG
1- KINH VUA KIỆT THAM
Nghe như vầy:
Đức Phật trụ ở khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một vị Phạm chí sở hữu một miếng đất rộng lớn, nằm giữa rừng cây của thái tử Kỳ-đà, lúa đã chín vàng sắp gặt nay mai. Sáng sớm thức dậy, vị Phạm chí đã ra ruộng, đứng trên bờ, từ xa nhìn thấy lúa trĩu hạt đầy đồng nên trong lòng sung sướng, tự nghĩ mong ước đã thành, cứ ngắm mãi không sao dời bước được.

Read more[0198] PHẬT THUYẾT KINH NGHĨA TÚC

[0197] KINH HƯNG KHỞI HẠNH

PHẬT NÓI KINH HƯNG KHỞI HẠNH
Hán dịch: Hậu Hán Tam Tạng Khương Mạnh Tường
Việt dịch: Thích Chánh Lạc
Chứng nghĩa: Tỳ kheo Thích Ðồng Minh

BÀI TỰA

Núi Côn Lôn là trung tâm của đất Diêm Phù Lợi. Núi này toàn là đá quý, chung quanh có năm trăm hang động, mỗi hang động đều có vàng ròng. Năm trăm vị La hán thường sống ở đó, có con suốt tên là A Nậu tại đây. Bên ngoài là núi bao bọc, bên trong là núi đất bằng, con suối ở chính giữa, trên bờ suối toàn là vàng ròng. Nhờ bốn loại thú phun nước từ miệng, mỗi vòi phun ra chảy quanh một vòng rồi trở vể chỗ cũ, xong đổ ra bốn biển. Nước từ miệng con voi phun ra chính là sông Hoàng Hà. Dòng suối này vuông vức hai mươi lăm Do diên, sâu ba quyết liệt, mỗi quyết liệt là bảy dặm. Trong suối này có một cái đài vàng vuông vức một Do diên, trên đài có hoa sen vàng, cành hoa bằng bảy loại báu.

Read more[0197] KINH HƯNG KHỞI HẠNH

[0196] KINH TRUNG BỔN KHỞI

KINH TRUNG BỔN KHỞI
(Kinh Tứ Bộ Tăng – thuộc Trường A Hàm Kinh)

Hán dịch: Ðời Hậu Hán, Tây Vức sa môn Ðàm Quả và Khương Mạnh Tường.
Việt dịch:Thích Chánh Lạc

QUYỂN THƯỢNG

1. PHẨM CHUYỂN PHÁP LUÂN

Tôn giả A Nam nói:
Trước đây tôi từng theo hầu đức Phật, nghe như vầy:
Một thời đức Phật ở dưới gốc cây Nguyện Kiết, đạo tràng Thiện Thắng, nước Ma Kiệt Ðề, có oai đức hùng mạnh hàng phục các ma, giác huệ thần tịnh, tam đạt vô ngại, độ 2 người khách buôn, là Ðề Vị và Ba Lợi, trao cho họ ba quy y, rồi truyền năm giới, làm Thanh–tín-sĩ . Bởi ngày xưa, có đức Phật đầu tiên tên là Ðịnh Quang, ta nhờ lễ bái danh hiệu đức Phật này, nên đức Phật ấy thọ ký rằng:

Read more[0196] KINH TRUNG BỔN KHỞI

[0195] KINH THẬP NHỊ DỤ

PHẬT NÓI KINH “THẬP NHỊ DU”

Hán dịch: Ðời Ðông Tần, Tây Vức, Sa môn Ca Lưu Ðà Già.
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

Ngày xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Bồ-tát là quốc vương. Cha mẹ Ngài mất sớm, Ngài bèn nhường ngôi cho em mình, bỏ nước đi cầu đạo, từ xa Ngài thấy một vị Bà la môn họ Cù đàm (Bồ Tát) nhân đó theo Bà la môn đi học đạo. Vị Bà la môn ấy bảo “Bồ Tát” rằng:

Read more[0195] KINH THẬP NHỊ DỤ