Thần chú Địa Tạng Bồ tát

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt: Om, Pramani, Dani, Svaha Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha. Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú Trích kinh Địa … Read moreThần chú Địa Tạng Bồ tát

Những câu thần chú Phật giáo thấm đẫm oai lực

1. Om Namo Manjushriye Namah Sushriye Nama Uttama Shriye Svaha: Thần chú và lời cầu nguyện cho sự lễ lạy, (niệm 3 lần với lễ lạy) –
2. Tăng hiệu quả của thần chú: (tăng phước báu của ngày lên 100.000 lần)
Om Sambhara Sambhara Bimana Sara Maha Java Hum
Om Smara Smara Bimana Skara Maha Java Hum (7lần)

Read moreNhững câu thần chú Phật giáo thấm đẫm oai lực

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Chú Kim Cang Tát Đỏa

Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay có một số Phật tử Việt Nam theo học với các vị Lạt Ma Tây Tạng, nên tôi ghi ra dưới đây bài chú Kim Cang Tát Đỏa (còn gọi là chú bách tự) bằng Sanscrit và Tạng ngữ để tiện việc tham khảo.

Read moreChú Kim Cang Tát Đỏa

Mười thần chú Phật giáo thường tụng – Ten mantras for Daily Recitation

MỜI QUÝ VỊ ĐỌC BẢN TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY 01. As-You-Will Jewel Wheel King Dharani NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, NAMO SANGHAYA. NAMO AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA, MAHA KARUNIKAYA. TADYATHA: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA. 02. Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra NAMAH SAMANTA, BUDDHANAM, APRATIHATASA, SANANAM, TADYATHA: OM KHA … Read moreMười thần chú Phật giáo thường tụng – Ten mantras for Daily Recitation

Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn – Guanyin's Efficacious Response True Words

Án ma ni bác di hồng ma hắt nghê nha nạp tích đô đặt ba đạt tích đặt ta nạp vi đạt rị cát tát nhi cáng nhi tháp bốc rị tất tháp cát nạp bổ ra nạp nạp bốc rị thưu thất ban nạp nại ma lô kiết thuyết ra da tá ha. OM … Read moreQuán Âm Linh Cảm Chân Ngôn – Guanyin's Efficacious Response True Words

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni – The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chất đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp. Án, tát rị ba, tang tư cát rị, … Read moreThánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni – The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life

Chuẩn Đề Thần Chú – Cundi Spirit Mantra

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề, Ta bà ha. NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.