[1429] TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN

ĐÀM-VÔ-ĐỨC TỨ PHẦN LUẬT

TỲ-KHEO GIỚI BỔN

Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)

Giới thiệu:

Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì. Theo Hòa thượng Thích Trí Siêu (“Cương yếu giới luật”, 1996), bộ luật này được các ngài Phật-đà-da-xá và Trúc-phật-niệm cùng dịch sang Hán văn, thành một bộ 60 cuốn, chia ra làm 4 phần:

1. Phần Một, gồm 21 cuốn: Nội dung chuyên nói 250 giới của Tỳ-kheo.

2. Phần Hai, gồm 16 cuốn: 9 cuốn đầu nói 348 giới điều của Tỳ-kheo-ni; 7 cuốn sau quy định việc thọ giới, thuyết giới, An cư, Tự tứ…

3. Phần Ba, có 12 cuốn: gồm các chương quy định việc Tự tứ tiếp theo, Bì cách, y, dược, y Kathina, việc xảy ra ở Câu-diệm-di, ở Chiêm-ba, kiết-ma Ha-trách, về người, về tội phú tàng, giá, phá Tăng, diệt tránh, về pháp Tì-ni và về Pháp.

Read more[1429] TỨ PHẦN LUẬT TỲ KHEO GIỚI BỔN

[1428] TỨ PHẦN LUẬT

. TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT – THUYẾT MINH GIÁO PHÁP TỲ-KHEO Tán duyên khởi Chương 1. Ba-la-di 1. Bất tịnh hạnh 2. Bất … Read more[1428] TỨ PHẦN LUẬT