Bát Quan Trai Giới – The Eight Retreat Precepts

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION:
Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau:

Quan means to close. Trai means after abstinence; to purity as by fasting or abstaining. The Eight-Fold Precepts mean to keep the mind and body purified in 24-hour period by practicing the eight retreat precepts:

Read moreBát Quan Trai Giới – The Eight Retreat Precepts

Ngũ giới – The Five Precepts

Giới Thiệu:
Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta thấy 5 quy tắc ứng xử. Đó được gọi là Ngũ giới

Introduction:
To get started on the Path of peace, the Buddha showed us the 5 rules of conduct. They are called The Five Precepts:

Read moreNgũ giới – The Five Precepts

Tam Quy – Taking Refuge in the three Jewels

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời nói, ý-nghĩ cho đến việc làm.

I. “Take Refuge in the Buddha, the one who shows the way in this life”: To dedicate your life and lead it towards Buddha’s path. Do not worship other religious outside of Buddhism.

Read moreTam Quy – Taking Refuge in the three Jewels

Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn – Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana

Every Buddhist teaching bears the Three UniversalDharma Seals. Without all three seals the teaching is not a Buddhist teaching. In the Mahayana tradition, the three seals are impermanence, no self, and nowish. Impermanence and no-self belong to our world of existence, to our limitedview of reality. The state of wishlessness – Nirvana – is the ultimate reality.

Read moreTam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn – Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana

Lý Luân Hồi | The Law of Birth-Death Circle

Thiên Đường Và Địa Ngục Trong Đạo Phật – Heaven And Hell In Buddhism
Niết Bàn không phải là một cõi, nơi mà có cuộc sống. Niết Bàn có nghĩa là ‘dập tắt ngọn lửa’ – dập tắt đi những ngọn lửa, những lý do gây ra vòng sinh tử luân hồi – thế nên, Niết Bàn cũng có nghĩa là không-có sự tái sinh. Niết Bàn không thể được diễn tả theo kinh nghiệm bình thường của chúng ta, vì như thế thì rất hạn chế. Niết Bàn thì không lệ thuộc vào luật nhân quả, cho nên Niết Bàn thì vĩnh viễn.

Read moreLý Luân Hồi | The Law of Birth-Death Circle

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma or Actions:

1) Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là ‘karma’ có nghĩa là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả.

Read moreChân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma

Lý Nhân Quả – The Law of Cause and Effect

I. ĐỊNH NGHĨA CHỮ NHÂN QUẢ:
Nhân: Nguyên nhân, năng lực phát động
Quả: Kết quả, sự hình thành của năng lực phát động
DEFINITION:
Cause: Anything that generates a result
Effect: Anything produced by a cause.
II. ĐỊNH LÝ NHÂN QUẢ
Lý Nhân Quả là một định luật nêu rõ sự tương quan tương duyên giữa nhân và quả; có nhân duyên phối hợp tất có quả hình thành.
DEFINITION OF THE LAW OF CAUSE AND EFFECT:
The Law of Cause and Effect is an axiom which cites the relationship between an action and its corresponding result. An effect cannot be produced without cause.

Read moreLý Nhân Quả – The Law of Cause and Effect

Bát Chánh Đạo | The eightfold noble path

Con Đường Cao Quý Có Tám Phần – The Noble Eightfold Path
Source-Nguồn: www.clear-vision.org – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – tienvnguyen.net

ENGLISH BELOW

1) CÁCH NHÌN ĐÚNG ĐẮN, HOẶC LÀ SỰ HIỂU BIẾT ĐÚNG ĐẮN (CHÁNH KIẾN): chúng ta nên hiểu biết rằng cuộc đời luôn liên quan đến sự thay đổi, và sự đau khổ; chúng ta nên nhận ra rằng Con Đường Cao Quý Có Tám Phần (Bát Chánh Đạo) là con đường giúp chúng ta vượt qua sự đau khổ, và nhờ đó chúng ta thật sự hạnh phúc.

Read moreBát Chánh Đạo | The eightfold noble path

Tứ Diệu Đế | The Four Noble Truths

Bốn Sự Thật Cao Quý – The Four Noble Truths
Barbara O’Brien – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhism.about.com | tienvnguyen.net

ENGLISH BELOW

Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý (Tứ Diệu Đế), đó chính là nền tảng của Đạo Phật. Bốn sự thật cao quý là:
1. SỰ THẬT VỀ SỰ ĐAU KHỔ (DUKKHA)
2. SỰ THẬT VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ ĐAU KHỔ (SAMUDAYA)
3. SỰ THẬT VỀ CÁCH CHẤM DỨT SỰ ĐAU KHỔ (NIRHODHA)
4. SỰ THẬT VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT CHÚNG TA KHỎI SỰ ĐAU KHỔ (MAGGA)
Chúng ta hãy xem xét từng sự thật cao quý, dưới đây.

Read moreTứ Diệu Đế | The Four Noble Truths

Phật học căn bản – Thiện Phúc – Basic Buddhist Doctrines

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này.

Read morePhật học căn bản – Thiện Phúc – Basic Buddhist Doctrines