Tuổi Tuất, Hợi: Phật A Di Đà

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: अमिताभ Amitābha, Amitāyus Tiếng Việt: Nam mô A Di Đà Phật Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường…

Read More »

Tuổi Dậu: Bất Động Tôn Bồ tát

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: अचल , Acala Tiếng Việt: Bất Động Minh Vương Bồ tát Là một hộ pháp chủ yếu được thờ phụng trong Kim Cương thừa. Ông…

Read More »

Tuổi Mùi, Thân: Đại Nhật Như Lai (Đức Tỳ Lô Giá Na Phật)

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: वैरोचन, Vairochana, hoặc Maha-Vairochana Tiếng Việt: Nam mô Đại Nhật Như Lai, Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Nhật Như Lai được dịch…

Read More »

Tuổi Ngọ: Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त, Mahāsthāmaprāpta Tiếng Việt: Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Còn gọi là Đắc Thế Chí Bồ Tát. Tiếng Phạn là Ma…

Read More »

Tuổi Thìn, Tỵ: Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: Samantabhadra Tiếng Việt: Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát 2. Thần chú Phổ Hiền Bồ tát Đà La Ni chú: (Theo Kinh Diệu…

Read More »

Tuổi Mão: Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: Mañjuśrī Tiếng Việt: Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát 2. Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Bách Tự Chân…

Read More »

Tuổi Sửu, Dần: Bồ tát Hư Không Tạng

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: ākāśagarbha Tiếng Việt: Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát 2. Thần chú Năng Mãn Chư Nguyện Hư Không Tạng Bồ tát Tối Thắng Tâm…

Read More »

Tuổi Tý – Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay

1. Danh hiệu Tiếng Phạn: अवलोकितेश्वर Tiếng Việt: Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ tát Niệm Bồ tát…

Read More »