Bản dịch Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575)

Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575) nói về công đức của phật tử trong việc cúng dường chúng tăng vào ngày Rằm tháng Bảy âm lịch. Nội dung kinh ngắn hơn với Kinh Phật Thuyết Vu Lan Bồn. Nhưng so với Kinh Phật thuyết Vu Lan Bồn thì có vài điểm khác biệt.

Read moreBản dịch Kinh Phật thuyết báo ân phụng bồn (Đại thừa Ngũ kinh, tập 39, trang 575)

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng – bản số 2 (có kinh văn)

TẢI XUỐNG BỘ PHÁP ÂM (Pháp âm mp3 chất lượng cao 70MB + Kinh văn định dạng PDF) QUÁN TƯỞNG Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo tọa thân con ảnh hiện … Read moreKinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng – bản số 2 (có kinh văn)

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng (có kinh văn)

TẢI XUỐNG BỘ PHÁP ÂM
(Pháp âm mp3 chất lượng cao 50MB + Kinh văn định dạng PDF)


TÁN HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn
Cắm xong pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho

Read moreKinh Vu Lan Báo Hiếu – Thầy Trí Thoát tụng (có kinh văn)

Mùa Phật đản trong truyền thống Nam tông

Theo Tam Tạng giáo điển của Phật giáo Nam tông (Nam truyền Thượng tọa bộ), ngày trăng tròn tháng Tư Âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 thời kỳ: Bồ Tát Đản sanh, Thành đạo và Phật nhập Niết bàn, Phật giáo thế giới gọi ngày ấy là lễ “Tam Hợp” (The Triple Festival).

Read moreMùa Phật đản trong truyền thống Nam tông